mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-18
Wizyta studyjna w ramach projektu „Profesjonalni Pomocni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna odbyła się w dniach 5-6 kwietnia br.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-16
W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Centrum Promocji Kultury na ul. Podskarbińskiej 2 odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu "Aktywna Rodzina " wraz z dziećmi, a spotkanie było połączone z warsztatami wykonywania ozdób oraz opowieściami o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. W ramach spotkania dzieci z rodzicami miały okazję posłuchać historii związanych ze świętami, dowiedzieć się dlaczego maluje się pisanki, dlaczego pieczemy babkę i mazurek oraz dlaczego gotujemy właśnie żurek, a nie rosół. Niektóre z potraw, o których opowiadali prowadzący pojawiły się podczas poczęstunku, który zakończył spotkanie na wspólnym wielkanocnym stole. Dzieci z rodzicami pod okiem kilkuosobowej ekipy ze Stowarzyszenia na Całe Życie własnoręcznie wykonały pisanki i malowanki, zespół Stowarzyszenia czuwał nad całym spotkaniem i zapewnił materiały do prac plastycznych oraz zadbał o świąteczną atmosferę spotkania.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-16
W związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów prawnych i konsultacji prawnych dla uczestników projektu. Działanie będzie realizowane w ramach Zadania 4 „Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychodeukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-10
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ZARZĄDZANIA CZASEM.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-09
Kurs kancelaryjno-archiwalny to kolejny już kurs doszkalający i pozwalający zdobyć kwalifikacje kierowany do uczestników projektu „Aktywna Rodzina” Tym razem w kursie biorą udział 3 uczestniczki projektu. „Mamy nadzieję, że dzięki zdobytym uprawnieniom i umiejętnościom uczestnicy projektu będą mogli podjąć pracę i wejdą na otwarty rynek pracy” – mówią członkowie zespołu projektowego- „Aktywizacja zawodowa uczestników polega na tym, że tych, którzy chcą podjąć pracę, są zmotywowani wysyłamy na kursy i szkolenia zawodowe celem uzupełnienia wykształcenia, zdobycia uprawnień lub przekwalifikowania się”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-04-05
W dniach 5-6 kwietnia 2019 miała miejsce wizyta studyjna pracowników naszego Ośrodka w Cieszynie realizowana w ramach projektu "Profesjonalni Pomocni" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab