mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-14
zakup poczęstunku w ramach przerwy kawowej
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-14
na przeprowadzenie szkoleń z Ustawa i wywiad rodzinny i środowiskowy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-03
realizowany w ramach projektu pn. „Odzyskać przyszłość”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-03
Trener/Doradca zawodowy na prowadzenie warsztatów mających na celu wzrost umiejętności uczestników związanych z rynkiem pracy.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-03
w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup 4 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-08-01
specjalisty/pedagoga na prowadzenie warsztatów dla osób dorosłych społeczności romskiej z zakresu doskonalenia umiejętności czytania i pisania.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab