mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-16
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Celem jest praca” nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup, dostawę i montaż klimatyzatora ściennego.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-16
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Celem jest praca” nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup 2 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-16
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Celem jest praca” nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup, dostawę i zainstalowanie zmywarki.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-13
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Romano Dzipen – Cygańskie życie” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” przeprowadzono rozeznanie rynku wśród potencjalnych usługodawców na realizację i poprowadzenie 8 zajęć adaptacyjnych dla dzieci społeczności polskiej i romskiej oraz ich rodziców oraz 1 spotkania plenerowego 4 godzinnego realizowanych w terminie sierpień - październik 2019 r. W trybie z wolnej ręki zarekomendowano do wykonania usługi panią Katarzynę Gugała.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-12
Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania dotyczącego udzielenia indywidualnego wsparcia z zakresu obsługi komputera dla uczestników projektu pn. „Celem jest praca”. W związku z realizacją projektu pn. „Celem jest praca” Umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia indywidualnego wsparcia z zakresu obsługi komputera.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-08-09
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia kursu/szkolenia fryzjerskiego dla 1 osoby. Działanie będzie realizowane w ramach Zadania 6 pn. „Aktywizacja edukacyjna uczestników projektu – kursy i szkolenia zawodowe”.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab