mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zarządzania czasem realizowanych w ramach Zadania 4 „Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychodeukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników" w związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że posiada samochód służbowy, który może przekazać nieodpłatnie na potrzeby innej jednostki organizacyjnej.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-15
NA ZAKUP POCZĘSTUNKÓW SERWOWANYCH PODCZAS PRZERW KAWOWYCH NA WARSZTATACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „CELEM JEST PRACA”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-15
„W marcu rozpoczęliśmy trzy kusy: kurs księgowy z elementami Excel, kurs kadry i płace z elementami Excel oraz kurs florystyczny. Aktualnie szkolimy 7 osób. Kursy zawodowe to ten element naszego projektu, na który wszyscy uczestnicy bardzo, bardzo czekali. Mam więcej chętnych osób do udziału w szkoleniach i kursach niż możliwości sfinansowania. Ramy projektu pozwalają nam wyszkolić 15 osób spośród grupy 50 uczestników projekty, choć podjęliśmy starania by zwiększyć pule środków na ten cel. Z uwagi na te ograniczenia ta forma przekwalifikowani czy zdobycia umiejętności jest skierowana do osób najbardziej aktywnych i gotowych do podjęcia pracy.” – mówią specjaliści od zatrudnienia i koordynatorzy zaangażowani w realizację projektu.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-15
PROTOKÓŁ Z WYBORU USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 50 OSÓB PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I SPOTKANIA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU w ramach projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-13
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wizyta studyjna dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab