mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-15
na przeprowadzenie kursów/ szkoleń z podstaw księgowości z elementami obsługi programu Excel dla 3 osób w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - "Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów/ szkoleń z podstaw księgowości z elementami obsługi programu Excel dla 3 osób".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-15
na przeprowadzenie kursów/szkoleń z zakresu kadry i płace wraz z elementami obsługi programu Excel dla 1 osoby w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - "Protokół z wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów/szkoleń z zakresu kadry i płace wraz z elementami obsługi programu Excel dla 1 osoby".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-15
na usługę stomatologiczną dla 20 osób w ramach działania 5: Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – Profilaktyka prozdrowotna i pielęgnacyjna oraz usługi stomatologiczne; pozycja w budżecie 5.2 Usługi stomatologiczne dla uczestników/uczestniczek projektu w ramach projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-08
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, jako Beneficjent projektu „Profesjonalni i Pomocni” nr POWR.02.05.00-00-0136/17 finansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-04
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu zawodowego z florystyki dla 1 osoby.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-02-04
"Sytuacji stresujących w domu, w rodzinie, przy dzieciach, każdego dnia jest bardzo dużo. Jeśli do tego dojdzie stres związany z brakiem pracy, trudną sytuacją materialną, szukaniem pracy to faktycznie wydaje się, że stres jest wszechogarniający, że nas otacza ze wszystkich stron. Na warsztatach wymienialiśmy się doświadczeniami. Poznajemy techniki jak z nim sobie radzić."
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab