tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
zdjęcie aktualnosci
2020-07-10
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU CELOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO
zdjęcie aktualnosci
2020-07-10
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
zdjęcie aktualnosci
2020-07-10
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach, które nie wymagają osobistego przybycia do Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy i rekomendujemy: - w sprawach pilnych kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 277-33-00/01/17 - lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@ops-pragapoludnie.pl - kontakt z psychologiem pod numerem: (22) 277-33-65. - bezpośrednie spotkania z pracownikami socjalnymi są możliwe jedynie po uprzednim umówieniu się na wizytę telefonicznie w godzinach 8:00-16:00. Osoby, które muszą osobiście pojawić się w Ośrodku mają obowiązek stosowanie na terenie Ośrodka maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk. Obowiązuje też zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m od innych osób.
zdjęcie aktualnosci
2020-07-10
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, jako realizator zadania publicznego „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-18 lat ze społeczności romskiej z zakresu:  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów ścisłych  zajęć z j. angielskiego
zdjęcie aktualnosci
2020-07-10
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju - GAPiR- bis”zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników przedmiotowego projektu.
zdjęcie aktualnosci
2020-07-07
Z przyjemnością zawiadamiany, iż zakończyło się spotkanie inaugurujące projekt romski „Dotknąć aby zrozumieć”. Frekwencja i dobre nastroje dopisały. Dyskusja moderowana przez cyganologa Adama Grzymałę-Kazłowskiego o różnicach międzykulturowych i wartościach moralnych w środowisku romskim wywołała ogromne zaciekawienie. W spotkaniu wzięła udział Dyrekcja i kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Praga-Południe. Emisja archiwalnego filmu biograficznego „Historia cyganki”, dokumentującego kulisy życia „Papuszy”, Bronisławy Wajs i kontrowersje wokół publikacji książki Jerzego Ficowskiego „Cyganie Polscy” stała się istnym strzałem w dziesiątkę.
zdjęcie aktualnosci
2020-07-06
Pomoc dla starszych mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Seniorzy są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem z uwagi na wiek i stan zdrowia - dlatego wszystkie osoby starsze zachęcamy do tego by zostały w domu! Do tych, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc przy zakupach kierujemy pomoc żywnościową. Podaj dalej! Pomóż nam dotrzeć z tą informacją do najbardziej potrzebujących. #senior #seniorzy #ubogi #samotny Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zdjęcie aktualnosci
2020-07-06
SENIORZY !!! SĄSIEDZI !!! POMAGANIE JEST PROSTE !!!
zdjęcie aktualnosci
2020-07-03
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
zdjęcie aktualnosci
2020-07-02
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej z modułem kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-30
W związku z realizacją projektu „Q Samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-c075/19-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie cateringu na warsztatach dla uczestników projektu. W informacji szczegółowej Zapytanie ofertowe oraz Formularz cenowo-ofertowy wraz z oświadczeniami.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-29
„Lepiej, więcej, bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Edycja 2020. Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r. Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-29
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej Więcej Bezpieczniej – południowo praski system przeciwdziałania przemocy”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-29
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej Więcej Bezpieczniej – południowo praski system przeciwdziałania przemocy”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. stworzenia gry o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-22
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PN. "WIECZORY Z PASJĄ" DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ I POLSKIEJ.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-15
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej Więcej Bezpieczniej – południowo praski system przeciwdziałania przemocy ”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizyjnych dla specjalistów realizujących procedurę Niebieskiej Karty.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-15
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, jako realizator zadania publicznego „Dotknąć, aby zrozumieć” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych poświęconych psychoedukacji i mediacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi w celu lepszego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz konsultacji indywidualnych.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-10
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć wspomagających edukację w środowisku dziecka.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-10
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, jako realizator zadania publicznego „Lepiej Więcej Bezpieczniej – południowo praski system przeciwdziałania przemocy ”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizyjnych dla specjalistów realizujących procedurę Niebieskiej Karty.
zdjęcie aktualnosci
2020-06-04
Na podstawie punktu V ust. 3 zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zawiadamia Oferentów o unieważnieniu zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 28 kwietnia br.(nr sprawy: OPS.DPS.411.13.2020.EBB) dotyczącego wyboru wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie doradztwa zawodowego/asystenta zawodowego dla uczestników projektu.
Wykonanie: Hostlab