tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2019-06-12
Nowy model pracy socjalnej w Ośrodku.

 

 

Od marca 2017 r., w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, wprowadzono nowy model organizacyjny oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, i wciąż trwają prace nad jego udoskonalaniem. Podstawowym celem, który motywuje do wprowadzenia powyższych zmian jest jak największa profesjonalizacja, podniesienie efektywności i jakości świadczeń udzielanych przez pracowników Ośrodka.

Dlatego też w marcu 2018 r. tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację projektu „Profesjonalni i Pomocni.” Oprócz wdrożenia usprawnień organizacyjnych celem projektu było również zbadanie oczekiwań pracowników w zakresie podnoszenia ich kompetencji oraz podniesienia komfortu ich pracy.

Został powołany 6-osobowy Zespół Roboczy, który spotykał się cyklicznie i sumiennie pracował nad ulepszeniem  obecnego w Ośrodku modelu pracy polegającego na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej zgodnie z art.110a ustawy o pomocy społecznej.

Zespół Roboczy przygotował trzy raporty zawierające analizę sytuacji oraz rekomendacje dot. wprowadzanych zmian (w tym stosowne zarządzenia i procedury). Celem zbadania oczekiwań pracowników i klientów w zakresie podniesienia komfortu pracy oraz obsługi,  przeprowadzono badania pracowników socjalnych i klientów.

Wypracowanie modelu rozdzielnia pracy socjalnej było jednym z działań, drugim jego elementem było podniesienie kompetencji i wsparcie zespołu pracowników oraz poprawa standardów obsługi i pracy w OPS poprzez modernizację pomieszczeń spotkań i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Zespół pracowników socjalnych wziął udział w szeregu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz w warsztatach wspierających typu superwizja, w której wzięło  udział 71 pracowników, podniesiono kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie B1 i B2, 5 osób przeszło kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ponadto 101 osób skorzystało z różnego rodzaju szkoleń dotyczących: radzenia ze stresem, wypalenia zawodowego i kontroli emocji, metod motywowania, objawów wypalenia zawodowego, treningu motywacyjnego, prowadzenia wywiadów środowiskowych, pracy z osobami uzależnionymi, asystentury rodzinnego, ale również szkoleń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, rachunkowości oraz zarządzania projektami. 

Odbyły się dwie wizyty studyjne dla pracowników w Łodzi i Cieszynie. Celem wizyt było zorganizowanie spotkań specjalistów na  co dzień pracujący w podobnych obszarach życia społecznego. Udział w wizytach studyjnych umożliwił wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnych zainteresowań. W trackie trwania całego projektu łącznie z różnych form wsparcia skorzystało 117 pracowników.

 

Projekt pt. „Profesjonalni i Pomocni” realizowany był w okresie 1.03.2018 r. – 30.04.2019 r. i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach.

 

Wykonanie: Hostlab