tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-02-05
Zaproszenie do składania ofert,

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH REALIZACJ PROJEKTU„ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ”

 

W związku z realizacją projektu „Odzyskać Przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę za organizację szkolenia zawodowego .

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. 22 277 33 00, 277 33 01

e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następującego kursu w ramach szkolenia grupowego lub indywidualnego:

3. Nazwa szkolenia, liczba uczestników

Operator maszyn i urządzeń czyszczących ” dla 2 osób

Opis :

Zrealizowanie kursu „Operator maszyn i urządzeń czyszczących” , w trybie indywidualnym lub grupowym w wymiarze min. 15 godzin dydaktycznych. Kurs powinien się rozpocząć w lutym 2018 r. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku między 9:00-16:00.

Celem kursu jest nauczenie uczestników:

 • obsługi urządzeń czyszczących m.in. szczotek mechanicznych, samojezdnych maszyn czyszczących, polerek, odkurzaczy profesjonalnych, ciśnieniowych urządzeń myjących,

 • wykonywania drobnych napraw i konserwacji urządzeń czyszczących,

 • doboru środków czyszczących

   oraz wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Kurs powinien być realizowany w formie praktycznej z elementami wiedzy teoretycznej. Uczestnicy powinien mieć zapewnione materiały, narzędzia pozwalające na realizację kursu. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe prowadziła osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu odpowiednim do prowadzonego kursu.

Wykonawca powinien:

- zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe

- zorganizować egzamin wewnętrzny

- wyda odpowiednie zaświadczenie, certyfikat opatrzony logiem projektu po zakończeniu kursu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zaświadczeń wydanych uczestnikom kursu, listy obecności, dzienniki zajęć, dokumenty potwierdzające sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Wykonawca przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek zapoznać uczestników z jego zakresem tematycznym (programem), przekazać uczestnikom i zamawiającemu harmonogram realizowanych zajęć oraz zapewnić materiały dydaktyczne.

a) zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu , zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

b) zaświadczenie/certyfikat powinien zawierać oficjalne logo Projektu ( wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego

4. Miejsce przeprowadzenia usługi:

Sala ( hala) szkoleniowa na terenie m.st. Warszawy

5. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zadania powinna rozpocząć się w lutym 2018 r.

6. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami

Anna Żuber konsultant ds .doradztwa zawodowego tel. 22 277 33 63

7. Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 • posiadają doświadczenie tj. wykażą realizację szkoleń zgodne z przedmiotem niniejszego 
         zamówienia poświadczone dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług.
 • dysponują kadrą – osoba prowadząca z doświadczeniem zawodowym w postaci przeprowadzonych
         szkoleń zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia i posiadających wymagane uprawnienia,
         niezbędne do wykonania zadania .
 • posiadają aktualny Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie  
         Urzędy Pracy
 • dysponują odpowiednim miejscem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.


8. Kryteriami oceny ofert są: Cena – waga kryterium 100% ( 100 pkt)

9. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty

a) aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy,
    właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy

b) dokumenty założycielskie firmy

c) wykaz usług przeprowadzonych w ostatnich trzech latach zgodnych lub zbliżonym w nazwie z 
                przedmiotem zamówienia wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały
                wykonane

d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
    i wykształcenia

e) szczegółowy program i harmonogram usługi wraz z ceną brutto usługi

     f) wzór certyfikatu, który otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia

  10. Termin składania oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11 w Warszawie lub przesłać na adres sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 16.00

Zapytanie ofertowe.pdf

 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość” realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

 

Wykonanie: Hostlab