tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-03-05
Zaproszenie do składania ofert,

 

OPS.KIS.411.15.2018. AŻ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP POCZĘSTUNKÓW SERWOWANYCH PODCZAS PRZERW KAWOWYCH NA WARSZTATACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU„ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ”

 

W związku z realizacją projektu „Odzyskać Przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup poczęstunków serwowanych podczas przerw kawowych podczas warsztatów .

 

 1. Zamawiający

      Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
      ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
      tel. 22 277 33 00, 277 33 01
      e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

      Przedmiot zamówienia obejmuje zakup poczęstunku w ramach przerwy kawowej dla średnio 11 osób. Zestaw dla jednej
      osoby składać się będzie z:

 • dwóch rodzajów ciasta (min. 150 gram na osobę)

 • 2 kanapek (w tym jedna do przygotowania na ciepło)

 • porcji sałatki (warzywa, owoce)

 

 1. Termin realizacji zamówienia

       Powyższe produkty powinny być dostępne dla zamawiającego o godzinie 11.00 we wtorki i czwartki od dnia podpisania  
       umowy, do 30 czerwca 2018 r. Łącznie 29 poczęstunków.

      Sposób odbioru produktów zostanie ustalony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 

 1. Sposób wykonania zamówienia

      Wykonawca powinien przygotować poczęstunek z produktów dostępnych na rynku z uwzględnieniem ich wysokiej jakości
      i różnorodności asortymentu. Powinny one posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą). Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 2 jest dostarczenie dokumentu: odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

  6. Opis sposobu przygotowania oferty

  Oferta powinna zawierać

  • proponowane menu oraz

  • odpis z KRS

  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarcza)

  • cena brutto podana w ofercie powinna uwzględniać stawkę za 1 zestaw.

  • ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

 

           7. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami

 • Grzegorz Zubik koordynator merytoryczny Projektu tel. 22 277 33 63

 

 • 8. Kryteriami oceny ofert są:

  Cena – waga kryterium 75%

  Menu (różnorodność proponowanych potraw) – 25%

 

 • 9.Sposób obliczenia oferty:

  Zasady oceny kryterium „Cena”:

  Zasady oceny kryterium „Menu”:

  analiza oferty/karty menu pod kątem różnorodności asortymentu

 •  

   10.Termin składania oferty

    Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy
    ul. Wiatracznej 11  w Warszawie lub przesłać na adres sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia
    9.03. 2018 r. do godziny 16.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 12.03.2018 r

 •  

  ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

  Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość”
  realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wykonanie: Hostlab