tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
Zaproszenie do składania ofert,

 

OPS.DPSiPS.411.8.2018.ES

Warszawa, dnia 6 marca 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa,
NIP
1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia
i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr
 RPMA.09.01.00-14-7943/17 zaprasza do złożenia
oferty cenowej na organizację jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej / skansenu.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej wg poniższych wytycznych:

Termin realizacji:

16 czerwca 2018 roku, sobota.

Miejsce realizacji:

Wioska tematyczna / skansen w województwie mazowieckim

Cel wyjazdu:

Integracja uczestników projektu, odpoczynek od codziennych problemów, zapoznanie z naturalnymi metodami wytwarzania żywności

Uczestnicy:

Grupa 50 osób dorosłych

Składowe oferty:

Transport dla uczestników z ul. Paca 42 na miejsce wycieczki;

Wyżywienie – obiad dla wszystkich uczestników;

Całodniowy pobyt w wiosce tematycznej / skansenie wraz z zajęciami i atrakcjami np.: warsztaty rękodzielnicze, ceramiczne, ubijania masła, produkcja serów, dojenie krów, przejażdżka wozami, gry integracyjne;

Ubezpieczenie

 

 

 1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w organizowaniu wycieczek.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymieniane wymagania.

 1. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta wraz z podanymi danymi Oferenta oraz ceną brutto i netto całej usługi oraz w przeliczeniu na jednego uczestnika;

 2. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w realizacji min. 5 podobnych usług;

 3. Proponowany harmonogram wycieczki wraz z opisem zajęć/atrakcji.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać listownie lub mailowo do dnia 20 marca 2018 (do godz. 12:00) pod adres: e.strzemieczna@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna, tel. 22 277 33 76
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku niezaakceptowania
  przez Wykonawcę treści umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.

 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Protokół z wyobru.pdf

 

 

Wykonanie: Hostlab