tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2017-12-18
Zaproszenie do składania ofert,

OPS.DPSiPS.69.3.2017.PJ                                                                                                                 Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją budżetu partycypacyjnego przeznaczonego na prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka” skierowanego dla mieszkańców, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie prowadzenie „Jadłodzielni przy placu Szembeka”.

Realizator będzie odpowiedzialny za:

  1. kontrola nad przestrzeganiem zasad i porządku w Jadłodzielni przez 1 godzinę dziennie;

  2. organizację pracy Jadłodzielni;

  3. organizację harmonogramu pracy Jadłodzielni;

  4. promocję Jadłodzielni i inicjowanie aktywności lokalnej.

 

Nad Jadłodzielnią stałą pieczę ma opiekun – preferowane rozwiązania to dwaj wolontariusze na zmianę, lub też osoba wykonująca umowę zlecenie – 1 godzina dziennie wspierana przez wolontariusza.

 

Projekt zakłada:

Zakup szafy gastronomicznej z przeszklonymi drzwiami oraz umocowania do podłoża - 3000 zł, wiata, zadaszenie, obudowa, regał na produkty, które nie muszą być
w lodówce - projekt plus realizacja - 2500 zł, ewentualnie koszty przyłącza energii elektrycznej - 200 zł, roczny koszt energii elektrycznej - 400 zł, materiały promocyjne, plakaty informacyjne z zasadami korzystania z Jadłodzielni – 1000 zł, pozostałe koszty – 650 zł.

Całkowity koszt projektu 7750 zł.

Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. realizują lub zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Warszawy;

  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

  3. posiadają doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a także dawać gwarancję rzetelnego wykonania;

 

Termin realizacji zamówienia:

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Termin składania ofert upływa:

29 grudnia 2017 r., o godzinie 10:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa z dopiskiem: „ogłoszenie – jadłodzielnia przy placu Szembeka”.

Zaproszenie do składania ofert.pdf

 

Wykonanie: Hostlab