tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2017-12-13
Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

                                                            

OPS.DPSiPS.26.4.2017.ES                                                                                                       Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”  realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

  1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Opracowanie okładki, szaty graficznej, korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku poradników w nakładzie łącznym 2000 egzemplarzy w języku polskim.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie kompletnego projektu okładki, szaty graficznej wraz z opracowaniem typograficznym publikacji w uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniając wytyczne Zamawiającego w zakresie oznaczania stosownymi logotypami przekazanymi przez Zamawiającego – zaakceptowane przez Zamawiającego.
  2. Wykonanie korekty tekstu w języku polskim w zakresie stylistyki, ortografii, interpunkcji.
  3. Wykonanie komputerowego składu, łamania tekstu oraz przygotowania publikacji do druku - Wykonawca dostarczy wersję testową w formacie .pdf do siedziby Zamawiającego, który w ciągu 3 dni roboczych zgłosi uwagi dot. składu, łamania i graficznego opracowania publikacji. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji testowej publikacji jest równoznaczne z jego akceptacją.
  4. Druk publikacji w łącznym nakładzie 2000 egzemplarzy. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych publikacji:

 

Format: A5 (148 x 210); pion;

              Liczba stron: ok. 40;

Kolorystyka: 4+4; kolorowy, dwustronny;

Rodzaj papieru: 140 g/m2; błysk;

      Okładka:

Kolorystyka: 4+0; kolorowy, jednostronny;

Rodzaj papieru: 300 g/m2; karton; błysk;

Łączenie: klej;

Uszlachetnienie: folia błysk lub lakier UV;

 

      5. Dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego.

      6. Dostarczenie do Zamawiającego wersji elektronicznej publikacji w formacie .pdf.

Wykonawca zobowiązuje się w formularzu ofertowym do podania wartości autorskich praw majątkowych.

    II. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy wg Załącznika 1. Wzór formularza ofertowo-cenowego;
  2. Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę;

Wykonawca jest związany ofertą 30 dnia od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać listownie lub mailowo do dnia 14 listopada 2017 do godz. 14:00 pod adres:
e.strzemieczna@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna,  tel. 22 277 33 76
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

      III. WYBÓR OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

Cena: 50%

Czas wykonania usługi: 50%

Maksymalna liczna punktów do uzyskania wynosi 100, gdzie 1% = 1 pkt

Punkty za kryterium Cena zostaną naliczone według wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

------------------------------------------------------------- x 50 = ilość punktów

Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 50. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium Czas wykonania usługi zostaną naliczone według wzoru:

Najkrótszy czas wykonania usługi spośród badanych ofert (w dniach roboczych)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50 = ilość punktów

Czas wykonania usługi badanej oferty (w dniach roboczych)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 50. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

     IV. INFORMACJE DODATKOWE

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców i podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania. 

Załączniki:

  1. Wzór formularza cenowo – ofertowego.
    Formularz ofertowo-cenowy.docx

Zadanie publiczne „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Wykonanie: Hostlab