tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-01-31
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

 

 

OPS.DPSiPS.411.2.2018.ES                                              Warszawa, dnia 18 stycznia 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533 , REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na działania edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę.

1.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej edukacji w zakresie dbania o zdrowie i higienę wg poniższych wytycznych:

Termin realizacji:

Luty – czerwiec i wrzesień – październik 2018 r.;

Odbiorcy działania:

30 rodzin z terenu Dzielnicy Praga – Południe posiadających dzieci.

Forma wsparcia:

Indywidualne spotkania z rodzinami w miejscu ich zamieszkania na temat dbania o zdrowie, higienę, zmianę wizerunku i nawyków zdrowotnych.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres 7 miesięcy (Luty – czerwiec i wrzesień – październik 2018 r). Wymiar czasu pracy: 30h miesięcznie

 3.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

W ramach projektu przewiduje się zatrudnienie 2 pielęgniarek środowiskowych. Oferenci/oferentki powinni / powinny spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku objętym zapytaniem tj. magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka / pielęgniarz z ukończoną specjalizacją, kursem kwalifikacyjnym lub kursem specjalistycznym lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów;

- aktualne prawo wykonywania zawodu;

- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe;

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymieniane wymagania.

4. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta wraz z podanymi danymi osobowymi i ceną za 1h pracy z dzieckiem i za całą usługę (7 m-cy x 30h);
 2. CV
 3. Informacja o wymaganym doświadczeniu zawodowym wraz z kopiami dokumentów (np.: rekomendacje) potwierdzającymi je.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać listownie lub mailowo do dnia 6 lutego 2018 (do godz. 10:00) pod adres: i.konarska@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Irena Konarska, tel. 22 277 33 59
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

  Zapytanie ofertowe.pdf

Wykonanie: Hostlab