tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-04-13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Odzyskać Przyszłość” nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji z elementami utrzymania higieny, pielęgnacji, stylizacji w wymiarze 38 godzin w tym
8 godzin zajęć grupowych (2 grupy (15 osób) x 4 godziny) oraz 30 godzin konsultacji indywidualnych.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

     2.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji z elementami utrzymania higieny, pielęgnacji, stylizacji w wymiarze 38 godzin w tym 8 godzin zajęć grupowych
(2 grupy (15 osób) x 4 godziny) oraz 30 godzin konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu ,,Odzyskać Przyszłość” według poniższych wytycznych:

Termin:

Realizacja usługi w okresie od 7 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowy harmonogram realizacji usług będzie ustalany indywidualnie z wybranym wykonawcą.

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Paca 42, wejście C, Warszawa;

Program:

Szczegółowy program warsztatów powinien zawierać następujące elementy: autoprezentacji, korzyści pozytywnego wizerunku
i świadomego kreowania siebie,  utrzymania higieny, pielęgnacji, stylizacji dla uczestników projektu ,,Odzyskać Przyszłość”.

 

     3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają nw. wymagania:

 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty
  – Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki po przedstawieniu oświadczenia
  o spełnieniu warunków udziału
 • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia – Zamawiający zatwierdzi spełnienie warunku dysponowania wiedzą po przedstawieniu oświadczenia
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia
 • Potencjał techniczny Wykonawcy oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia
  – Zamawiający zatwierdzi spełnienie warunku po przedstawieniu oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia


  4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu
i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

 • Cena brutto całej usługi – waga 90% (90 pkt.) (najniższa wskazana cena – maksimum punktów).

     najniższa cena oferty

               liczba punktów cena = --------------------------------- x 90 %

    cena badanej oferty

 

Oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

 • Doświadczenie w realizowaniu podobnych usług – waga 10% (10 pkt.) wg zasady:

 

Mniej niż 5 zrealizowanych usług - 0 pkt

Od 5 do 10 zrealizowanych usług – 5 pkt

Powyżej 10 zrealizowanych usług – 10 pkt.

 

Oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

    5. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy: Załącznik 1;

Wykonawca jest związany ofertą do 30 dnia od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać listownie lub mailowo do dnia 24 kwietnia 2018 r pod adres:
b.zabka@ops-pragapoludnie.pl   (liczy się data wpływu oferty).

Osoba do kontaktu: Beata Żabka,  tel. 22 277 33 76
Dział Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

   6. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji usługi, po uzyskaniu akceptacji Oferenta.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Formularz cenowo - ofertowy.docx

Zapytanie ofertowe .pdf

 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wykonanie: Hostlab