tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-05-08
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

OPS.DPS.411.2.2018.EP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533 , REGON 002155793 jako realizator zadania publicznego „Edukacja dla przyszłości” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” zaprasza na złożenie oferty cenowej na prowadzenie indywidulanych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla 15 dzieci.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór 15 studentów - korepetytorów do prowadzenia indywidulanych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla 15 uczniów pochodzenia romskiego, wg poniższych wytycznych:

Czas trwania:

Każdy student-korepetytor jest zobowiązany odbyć 38 spotkania ze swoim podopiecznym

Termin realizacji:

maj – czerwiec 2018 r. oraz wrzesień – grudzień 2018 r.

Konkretne daty i godziny spotkań do indywidulnego ustalenia
z zamawiającym  oraz podopiecznym/podopieczną i jego/jej rodzicami.

Miejsce realizacji:

Miejsce zamieszkania dziecka lub Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Praga – Południe, ul. Paca 42.

Odbiorcy działania:

15 osób pochodzenia romskiego w wieku 10 - 18 lat zrekrutowanych przez Asystenta Romskiego, który wprowadzi studenta-korepetytora do rodziny
i będzie wspierał w kontaktach z rodziną

Forma:

Każdy student-korepetytor będzie miał przydzielonego jednego ucznia/uczennicę, którego/którą będzie wspierał w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości edukacyjnych itp. Istnieje także możliwość wspólnego wyjścia (o kina, teatru itp.) finansowanego ze środków projektu

Forma zatrudnienia:

 Umowa zlecenie na okres 6 miesięcy (maj - czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r). Wymiar czasu pracy: łącznie 38h

 

 

 • WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

Prowadzenie  zajęć przez osoby posiadających status studenta. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt „Edukacja kluczem do przyszłości" w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymieniane wymagania.

 

 1. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta wraz z podanymi danymi osobowymi osoby/osób prowadzących zajęcia i ceną za 1 spotkanie oraz za całą usługę (38 h na osobę);
 2. CV;

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać mailowo do dnia 15.05.2018 (do godz. 10:00) pod adres:

 e.pawlowska@ops-pragapoludnie.pl.

Osoby do kontaktu: Beata Żabka, tel. 22 277 33 76; Ewa Pawłowska, tel 22 277 33 77.
Dział Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Zapytanie ofertowe.pdf

 

Wykonanie: Hostlab