tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-06-04
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu z języka angielskiego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe.

   I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Nazwa Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres Zamawiającego: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

Numer telefonu i faksu Zamawiającego: tel. (22) 277 33 00,

Adres strony internetowej: www.ops-pragapoludnie.pl

   II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma zasada konkurencyjności oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. art. 4. pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017.,nr 1579), stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

  III. PLANOWANY TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Kurs zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie od czerwca 2018 do lutego 2019r. Ostateczny termin i miejsce realizacji Kursu zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.

   IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu języka angielskiego; celem podniesienia umiejętności do poziomu umożliwiającego swobodną konwersację, w kursie weźmie 5 osób przewidziano 120h na osobę,
 • zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla Uczestników Kursu
 • przygotowanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu Kursu dla uczestników:

Wykonawca jest obowiązany umieścić na materiałach szkoleniowych, certyfikatach o ukończeniu Kursu oraz listach obecności:

 1. obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny oraz logotypu Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. informacji o współfinansowaniu Szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  2. Forma szkolenia: nauka języka angielskiego w oparciu o takie metody jak:
 • gramatyczno – tłumaczeniowa
 • komunikacyjna
 • bezpośrednia
 1. Liczba pracowników do przeszkolenia: w Kursie będzie uczestniczyć maksymalnie 5 pracowników - zwanych dalej „Uczestnikami Kursu”. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę przeszkolonych osób, jednak nie mniej niż za 5 osób, ale nie więcej niż za 5 osób. Grupa szkoleniowa licząca 5 osób.
 2. Ilość dni kursu: Kurs obejmuje 120h na osobę w sumie przewidziano 5 osób,

   V. MERYTORYKA SZKOLENIA.

 1. Cel Kursu:
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • podniesienie umiejętności osób znających język angielski
 • lepsze i sprawniejsze posługiwanie się językiem angielskim w praktyce

   VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  1). dysponuje lub będzie dysponował osobą do przeprowadzenia kursu - Wykładowcą, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/kursów z zakresu nauki języka angielskiego,
 3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził, co najmniej 5 (pięć) szkoleń/kursów z zakresu zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt.1 ppkt.1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres:a.koldyka@ops-pragapoludnie.pl. W tytule maila proszę wpisać: oferta na Zorganizowanie Kursu języka angielskiego.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • Wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 • Wykaz „Doświadczenie Wykładowcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 • Szczegółowy program kursu, zawierający informację o ilości czasu przeznaczonego na poszczególne zagadnienia, ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia zajęć językowych.

 

Uwaga! W przypadku nie załączenia do oferty Szczegółowego programu Kursu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Zamawiający dokona wyboru Oferty biorąc pod uwagę doświadczenie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
 2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującym kryterium:

 

1) „Cena” – waga 80% ( maksymalnie 80 punktów)

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena usługi” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto.

 Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cn

Cof = ------------ x 80 pkt

Cbo

Gdzie:

Cof = liczba punktów za kryterium cena

Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo = cena brutto oferty badanej

 

2) „Doświadczenie Wykładowcy” – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

 

Punkty zakresie kryterium „Doświadczenie Wykładowcy” zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie Wykładowcy (wskazanego do realizacji przedmiotu zapytania) w przeprowadzeniu szkoleń/kursów (powyżej 5 wymaganych w ramach warunku udziału) z zakresu nauki języków obcych i innych zagadnień objętych przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt 1 lit. c), wskazanych w wykazie dotyczącym kryteriów oceny ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

 

Liczba usług: przeprowadzonych szkoleń (powyżej 5 wymaganych) z zakresu nauki języka angielskiego i innych zagadnień objętych przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert

Liczba

przyznawanych

punktów

do 4 usług

0 pkt

od 5 do 9 usług

10 pkt

10 usług i więcej

20 pkt

 

UWAGA! Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie mogą być przedstawione dla oceny ofert w ramach kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”.

 

Wykonawca dla usług wskazanych w ramach kryterium oceny ofert nie musi przedkładać dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

 

Dokonując oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Wykładowcę”, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie te usługi, które zostały wykonane (lub są wykonywane) przez Wykładowcę, bez możliwości posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego.

 

Brak złożenia wykazu w ramach kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”, w tym złożenie wykazu nieopatrzonego podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy, będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w ramach tego kryterium.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści

 IX. INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym celu wykonawca powinien przesłać pytania na adres koldyka@ops-pragapoludnie.pl, z powołaniem się na nazwę postępowania.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
 3. Niespełnienie warunków udziału określonych w rozdziale V oraz nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (jego oferta zostanie wówczas odrzucona).
 4. W przypadku nie załączenia do oferty Życiorysu Wykładowcy i Szczegółowego programu kursu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian i doprecyzowania przedstawionego przez wykonawcę programu kursu i przewiduje spotkanie, w celu dostosowania programu szkoleniowego do potrzeb OPS i poznania specyfiki działalności OPS.
 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.
 7. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników kursu, na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy.
 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
 10. Zamawiający informuje, że przedmiotowe szkolenie w całości będzie finansowane ze środków publicznych. Zamawiający prosi o uwzględnienie tego faktu przy składaniu o
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Załączniki.doc

 

„Profesjonalni i Pomocni”
projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

 

 

Wykonanie: Hostlab