tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-08-01
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 OPS.DPS.411.7.2018.EP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, Regon 002155793 jako realizator zadania publicznego „Edukacja kluczem do przyszłości”  dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” zaprasza na złożenie oferty cenowej specjalisty/pedagoga  do prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla dzieci społeczności polskiej i romskiej oraz ich rodziców.

 I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ma formę rozeznania na rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty/pedagoga do prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci polskich i romskich wg poniższych wytycznych.

Czas trwania:              Spotkanie 2 x w tygodniu po 2 godziny x 2 miesiące.

Termin realizacji:       Zajęcia będą się odbywały w miesiącach
                               ( wrzesień- październik  2018r).                          

Miejsce realizacji:      Ośrodek Pomocy Społecznej

                              Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Paca 42.

Odbiorcy działania:    Rodzice z  dziećmi  społeczności polskiej i romskiej w wieku 5-7 lat

                              (15 dzieci).

Forma:                 Zajęcia będą prowadzone poprzez wspieranie i promowanie edukacji przedszkolnej
                           i wczesnoszkolnej poprzez utworzenie grupy adaptacyjnej dla dzieci (polskich
                           i romskich) oraz ich rodziców.

Okres zatrudnienia:    Dwa miesiące (wrzesień – październik 2018r). Wymiar czasu pracy:łącznie 32h.

 III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Mile widziane posiadane kwalifikacje, mających doświadczenie w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz z dziećmi - ( skierowanych na rozwój i kształtowanie indywidualnych umiejętności dziecka). 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt” Edukacja kluczem do przyszłości”  w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymienione wymagania.

 IV. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za 1 h szkoleniową.
 2. CV;

Oferty proszę przesłać do dnia  24.08.2018r. (do godz. 16:00) pod adres:

 Dział Pomocy SpecjalistycznejnOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Pragi Południe
 m.st.  Warszawy 
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

Osoby do kontaktu: Paweł Jamroż, tel: 22 277 33 69; Ewa Pawłowska 22 277 33 69

W kopercie z dopiskiem:

Nabór specjalisty/pedagoga do prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla dzieci społeczności polskiej i romskiej oraz ich rodziców w ramach projektu „ Edukacja kluczem do przyszłości”.

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postepowaniu nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może /nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postepowania bez wyboru ofert/oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem /Oferentami wyłonionym /wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Zapytanie ofertowe.pdf

„Edukacja kluczem do przyszłości” projekt realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014- 2020 finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
Wykonanie: Hostlab