tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-08-01
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

OPS.DPS. 411.6.2018.EP 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, Regon 002155793 jako realizator zadania publicznego „Edukacja kluczem do przyszłości” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020” zaprasza na złożenie oferty cenowej specjalisty do prowadzenia warsztatów mających na celu poszerzenia wiedzy na temat kultury, obyczajów i tradycji  Romów.

 I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ma formę rozeznania na rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.   

 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty/pedagoga do prowadzenia zajęć
w zakresie integracji i edukacji profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi na temat kultury i obyczajowości romskiej wśród lokalnej społeczności polskiej wg poniższych wytycznych.

Czas trwania:              5 spotkań po 4 godziny x 2 miesiące.

Termin realizacji:       Zajęcia będą się odbywały w miesiącach
                               ( wrzesień- październik 2018r).                          

Miejsce realizacji:      Ośrodek Pomocy Społecznej

                              Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Paca 42.

Odbiorcy działania:    Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz pedagodzy poradni
                               psychologiczno-pedagogicznych – pracujących z dziećmi romskimi oraz
                               mających możliwość pracy z osobami ze społeczeństwa pochodzenia 
                               romskiego.

Forma:                        Zajęcia będą organizowane w pięciu grupach po 20 osób.

Okres zatrudnienia:    Dwa miesiące (wrzesień - październik 2018r). Wymiar czasu pracy:łącznie 20 h.

 III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Mile widziane posiadane kwalifikacje z doświadczeniem prowadzenia szkoleń  o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji oraz wpływu panujących stereotypów i uprzedzeń. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt” Edukacja kluczem do przyszłości”  w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymienione wymagania.

 IV. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za 1 h szkoleniową (osoba pracująca, prowadząca działalność gospodarczą).
 2. CV;

Oferty proszę przesłać do dnia  24.08.2018r. (do godz. 16:00) pod adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

 

Osoby do kontaktu: Paweł Jamroż tel: 22 277 33 69; Ewa Pawłowska 22 277 33 69.

 

W kopercie z dopiskiem:

Nabór specjalisty/pedagoga do prowadzenie warsztatów o tematyce kultury, obyczajów
i tradycji romskiej w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości”.

 V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postepowaniu nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może /nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postepowania bez wyboru ofert/oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem /Oferentami wyłonionym /wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Zapytania ofertowe. pdf

Edukacja kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Programu Integracji społecznej romskiej na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wykonanie: Hostlab