tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-08-03
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

OPS.DPS.411.7.2018.AK                                                 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, Regon 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Celem jest praca” umowa nr RPMA.09.01.00-14-8549/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej Trener/Doradca zawodowy na prowadzenie warsztatów mających na celu wzrost umiejętności uczestników związanych z rynkiem pracy.

 I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ma formę rozeznania na rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Współprowadzącego do prowadzenia warsztatów/zajęć w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) dla bezrobotnych uczestników projektu o III profilu pomocy.                       

Termin realizacji:       15.08.2018 do 15.12.2018 ; 01.03.2019 do 30.06.2019 ; 15.08.2019 do 15.12.2019

Miejsce realizacji:      Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, Klub Integracji Społecznej

(KIS) ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa

Odbiorcy działania:    Osoby bezrobotne o III profilu pomocy z terenu Dzielnicy Praga-Południe
                              m. st. Warszawy.

Forma:                    Zajęcia będą organizowane w trzech grupach po 10 osób w trybie jedna
                              po drugiej, w wyżej wymienionych terminach dla każdej z 10-osobowej grupy.

Okres zatrudnienia:    Wymiar czasu pracy to 480 godz. w okresie 15.08.2018 do 15.12.2018 ; 01.03.2019 do 30.06.2019 ; 15.08.2019 do 15.12.2019

Zajęcia prowadzone w dni robocze pomiędzy 8:00 a 16:00.

 III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca powinien posiadać ukończone studia wyższe kierunkowe i/lub studia podyplomowe kierunkowe i/lub kursy uzupełniające z doradztwa zawodowego. Wykonawca powinien posiadać wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy. Wiedza z zakresu przepisu procedur administracyjnych, umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej (analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, a także edukacja komputerowa).

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zespół realizujący projekt pn. „Celem jest praca”
w oparciu o przesłane dokumenty i wyżej wymienione wymagania.

IV. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta z danymi oferenta oraz podaną ceną brutto i netto za przeprowadzenie 1h warsztatu z doradztwa zawodowego oraz cena brutto i netto za przeprowadzenie całej usługi.
 2. CV osoby realizującej usługę wraz z wymaganym wykształceniem, uprawnieniami do prowadzenia doradztwa zawodowego i opisem doświadczeń w tym zakresie.

Wykonawca jest związany  ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesłać mailowo do dnia  14 sierpnia 2018 r. pod adres:

a.zuber@ops-pragapoludnie.pl lub g.zubik@ops-pragapoludnie.pl

Osoby do kontaktu: Anna Żuber, Grzegorz Zubik tel: (22) 277 33 63;

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11 04-366 Warszawa

Klub Integracji Społecznej

ul. Grochowska 259a

03-844 Warszawa

 V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postepowaniu nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może /nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postepowania bez wyboru ofert/oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem /Oferentami wyłonionym /wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

Zapytanie ofertowe.pdf

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-8549/17 pn. „Celem jest praca”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

Wykonanie: Hostlab