tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-09-05
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH REALIZACJ PROJEKTU „ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ”

 

W związku z realizacją projektu „Odzyskać Przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę za organizację szkolenia zawodowego .

Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ma formę rozeznania na rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawatel. 22 277 33 00, 277 33 01

e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następującego kursu w ramach szkolenia grupowego.

„Kurs archiwistyczny” dla 1 osoby

Opis :

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie  „Kursu archiwistycznego”  w wymiarze min. 60 godzin dydaktycznych. Kurs powinien się rozpocząć we wrześniu lub październiku 2018 r.  Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku pomiędzy  godzinami: 9:00-17:00.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty.

Zakres tematyczny powinien obejmować m.in.:

 • organizacje pracy archiwum
 • rodzaje dokumentacji
 • tworzenie archiwum zakładowego
 • porządkowanie i ewidencjonowanie akt
 • brakowanie dokumentacji

 

Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe prowadziły osoby o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu odpowiednim do prowadzonego kursu.

Wykonawca powinien:

-  zapewnić uczestnikowi materiały dydaktyczne

-  zorganizować egzamin wewnętrzny

-  wydać odpowiednie zaświadczenie, certyfikat opatrzony logiem projektu po zakończeniu kursu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zaświadczeń wydanych uczestnikowi kursu, listy obecności, dzienniki zajęć, dokumenty potwierdzające sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Wykonawca przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek zapoznać uczestnika z jego zakresem tematycznym (programem), przekazać uczestnikowi i zamawiającemu harmonogram realizowanych zajęć.

- Szkolenie winno zakończyć się egzaminem i wydaniem dla uczestnika:

a) zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu  zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie

b)zaświadczenie/certyfikat powinien zawierać oficjalne logo Projektu (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego).

 1. Miejsce przeprowadzenia usługi:

Sala szkoleniowa z odpowiednim zapleczem   na terenie m.st. Warszawy.

 1. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zadania powinna rozpocząć się we wrześniu lub październiku  2018 r.

 1. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami

Anna Żuber konsultant ds. doradztwa zawodowego tel. 22 277 33 63

 1. Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 • posiadają doświadczenie tj. wykażą realizację szkoleń zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia poświadczone dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług
 • dysponują kadrą – osoba prowadząca z doświadczeniem zawodowym w postaci przeprowadzonych szkoleń zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia i posiadająca wymagane  uprawnienia, niezbędne do wykonania zadania
 • posiadają aktualny Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • dysponują odpowiednim miejscem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

  7. Kryteriami oceny ofert są:

Cena – waga kryterium 100% (100 pkt).

        8. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty

a) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy

b) dokumenty założycielskie firmy

c) wykaz usług przeprowadzonych w ostatnich trzech latach zgodnych lub zbliżonym w nazwie z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane

d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia

e) szczegółowy program i harmonogram usługi wraz z ceną brutto usługi

f) wzór zaświadczenia/certyfikatu, który otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia

    9. Termin składania oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy
ul. Wiatracznej 11 w Warszawie lub przesłać na adres a.zuber@ops-pragapoludnie.pl, g.zubik@ops-pragapoludnie.pl  do dnia 13 września 2018 r. do godziny 16.00.

Zapytanie ofertowe .pdf

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wykonanie: Hostlab