tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-10-02
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „
TSR I i TSR II stopnia” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe” W szkoleniu weźmie udział 6 pracowników/ 2 osoby
w kursie TSR I stopnia i 3 osoby w kursie TSR II stopnia.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Nazwa Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Adres Zamawiającego: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

Numer telefonu i faksu Zamawiającego: tel. (22) 277 33 00

Adres strony internetowej: www.ops.pragapoludnie.pl

 

 I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma zasada konkurencyjności
oraz Regulamin udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. PLANOWANY TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie obejmuję realizację szkolenia w Warszawie w okresie do 28.02.2019r.
z możliwością przedłużenia do 30.04.2019r.
Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:

 • TSR I stopnia dla dwóch osób

 • TSR II stopnia dla trzech osób

Program szkoleń powinien być zgodny z rekomendacjami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 1. zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla Uczestników Szkolenia (m.in. agendy Szkolenia, materiałów biurowych do sporządzenia notatek, długopisów, materiałów szkoleniowych, prezentacji szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej - ich opracowanie, druk, kserowanie, oprawa, itp.),

 2. przygotowanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu Szkolenia dla uczestników Szkoleń:

Wykonawca jest obowiązany umieścić na materiałach szkoleniowych, certyfikatach
o ukończeniu Szkolenia oraz listach obecności:

a) obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Społecznego oraz logotypu Ośrodka Pomocy Społecznej;

b) informacji o współfinansowaniu Szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;

 1. zapewnienie Uczestnikom Szkoleń cateringu, całodziennego serwisu kawowego.

2. Forma szkolenia: warsztaty, wykłady w oparciu o prezentację multimedialną, połączony
z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

3. Liczba pracowników do przeszkolenia: w szkoleniu będą uczestniczyć 2 osoby TSR I i 3 osoby TSR II zwanych dalej „Uczestnikami szkolenia”. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę przeszkolonych osób.

IV. MERYTORYKA SZKOLENIA.

 1. Cel Szkolenia:

Poznanie zasad, metod pracy, całej ideologii TSR oraz praktyczna nauka posługiwania się metodą na poziomie podstawowym (TSR I) i zaawansowanym (TSR II)

 1. Program szkolenia powinien zawierać przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jej zastosowanie,

 • Diagnozowanie zasobów klienta, komplementowanie i wzmacnianie,

 • Praca w oparciu o język klienta,

 • Potrzeby, cele, możliwości pracy z klientem,

 • Wykorzystywanie przeszłości i teraźniejszości w poszukiwaniu wyjątków,

 • Interwencja skoncentrowana na rozwiązaniach,

 • Pytanie o cud i inne pytania o preferowaną przyszłość,

 • Pytania o cel, relacyjne, wzmacniające, pytania o różnicę jako narzędzia zmiany,

 • Praca z klientem w relacji współpracy, w relacji narzekania i w relacji goszczenia,

 • Budowanie informacji zwrotnej i zadań dla klienta.

3.Metodyka zajęć:

 • Ćwiczenia oraz praca w zespole,

 • Burza mózgów, dyskusje grupowe, odgrywanie ról,

 • Analiza filmów szkoleniowych, materiałów filmowych z sesji z klientem,

 • Wykłady, prezentacje multimedialne,

 • Self-studies dla uczestników,

 • Wzajemna wymiana doświadczeń.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  1).dysponuje lub będzie dysponował osobą do przeprowadzenia szkolenia - Wykładowcą, który:

        a. posiada wykształcenie wyższe,

        b. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń
            i innych zagadnień  objętych przedmiotem zamówienia.

        c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził, co najmniej
           
  5 (pięć) szkoleń z zakresu zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.

  W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt.1 ppkt.1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 25 października 2018 r.
drogą elektroniczną
– skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres:
a.krawczyk@ops-pragapoludnie.pl. W tytule maila proszę wpisać: oferta na przeprowadzenie
szkoleń pn.
"TSR I stopnia i TSR II stopnia dla pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”

 

 1. Oferta powinna zawierać:

    1. Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

2. Wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

 3. Wykaz „Doświadczenie Wykładowcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

 

 4. Szczegółowy program kursu, zawierający informację o ilości czasu przeznaczonego na poszczególne zagadnienia, ze wskazaniem na konkretne technikii narzędzia prowadzenia zajęć warsztatowych (np. prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, case study itp.) oraz ich wymiar godzinowy.

 

Uwaga! W przypadku nie załączenia do oferty Szczegółowego programu szkoleń oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Zamawiający dokona wyboru Oferty biorąc pod uwagę doświadczenie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

 2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującym kryterium:

1) „Cena” – waga 80% ( maksymalnie 80 punktów)

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena usługi” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cn

Cof = ------------ x 80 pkt

Cbo

Gdzie:

Cof = liczba punktów za kryterium cena

Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo = cena brutto oferty badanej

 

2) „Doświadczenie Wykładowcy” – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

 

Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Wykładowcy” zostaną przyznane za dodatkowe
doświadczenie Wykładowcy (wskazanego do realizacji przedmiotu zapytania) w przeprowadzeniu
szkoleń (powyżej 5 wymaganych w ramach warunku udziału) z zakresu zagadnień objętych
przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w
okresie 3 ostatnich lat przed
terminem składania ofert
(zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt 1), wskazanych
w wykazie dotyczącym kryteriów oceny ofert, którego wzór stanowi załącznik nr
3 do zapytania ofertowego.

 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:Liczba usług: przeprowadzonych szkoleń (powyżej 5 wymaganych) zagadnień objętych przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert

Liczba

przyznawanych

punktów

do 4 usług

0 pkt

od 5 do 9 usług

10 pkt

10 usług i więcej

20 pktUWAGA! Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie mogą być przedstawione dla oceny ofert w ramach kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”.

 

Wykonawca dla usług wskazanych w ramach kryterium oceny ofert nie musi przedkładać dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

 

Dokonując oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Wykładowcę”, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie te usługi, które zostały wykonane (lub są wykonywane) przez Wykładowcę, bez możliwości posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego.

 

Brak złożenia wykazu w ramach kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”, w tym złożenie wykazu nieopatrzonego podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy, będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w ramach tego kryterium.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.

 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  W tym celu wykonawca powinien przesłać pytania na adres
  a.krawczyk@ops-pragapoludnie.pl , z powołaniem się na nazwę postępowania.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
  Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony
  w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie
  .

 3. Niespełnienie warunków udziału określonych w rozdziale V oraz nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (jego oferta zostanie wówczas odrzucona).

 4. W przypadku nie załączenia do oferty Życiorysu Wykładowcy i Szczegółowego programu szkolenia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian i doprecyzowania przedstawionego przez wykonawcę programu szkolenia i przewiduje spotkanie, w celu dostosowania programu szkoleniowego do potrzeb OPS i poznania specyfiki działalności OPS.

 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.

 7. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 8. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników szkolenia,
  na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy.

 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

 10. Zamawiający informuje, że przedmiotowe szkolenie w całości będzie finansowane ze środków publicznych. Zamawiający prosi o uwzględnienie tego faktu przy składaniu oferty.

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.


Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki.doc

 

Profesjonalni i Pomocni”
projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

  

Wykonanie: Hostlab