tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2017-12-08
Zapytanie ofertowe.

                                                                            

 

OPS.DPSiPS.26.6.2017.ES                                                                                                          Warszawa, dnia 7 grudnia 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”  realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na pakiet materiałów konferencyjnych.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostarczenia pakietu materiałów konferencyjnych dla 100 osób, wg następujących wytycznych:

 1. Pakiet materiałów powinien obejmować przynajmniej: teczki z przesłanymi przez Oferenta logami; papierowe torebki z przesłanymi przez Oferenta logami, notes z przesłanymi przez Oferenta logami,
 2. Opcjonalnie pakiety mogą obejmować także np.: ologowane kubki, długopisy, pen-drivy, kalendarze itp.
 3. Ww pakiety muszą zostać dostarczone do siedziby oferenta do dnia 14 grudnia 2017 roku.

  III. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Do realizacji zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem ceny i wchodzących w jej skład elementów.

          IV. SKŁADANIE OFERT

Oferty proszę przesyłać mailowo do dnia 11 grudnia 2017 pod adres:
e.strzemieczna@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna,  tel. 22 277 33 76
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

      V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji usługi, po uzyskaniu  akceptacji Oferenta.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

 

Zadanie publiczne „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytanie ofertowe.pdf

Wykonanie: Hostlab