tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2017-11-21
Zapytanie ofertowe.

   

                                                                                                                                               

OPS.DPSiPS……..2017.ES                                                                                              Warszawa, dnia 16 listopada 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533 , REGON 002155793 jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"  nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową dla 50 osób podczas spotkania inauguracyjnego.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający zobowiązany jest do stosowania klauzul społecznych, zgodnie z art. 22 ust.2, art. 29 ust. 3a oraz 4 ustawy Pzp, w przypadku udzielania zamówień publicznych których przedmiotem są usługi cateringowe.

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia oraz obsługi poczęstunku dla 50 osób dorosłych z dziećmi podczas spotkania inauguracyjnego wg poniższych wytycznych:

Data:

8 grudnia 2017 roku, piątek, godzina 16:00 – 19:00;

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Paca 40, Warszawa;

Menu:

Nawiązujące do tradycyjnych dań Wigilijnych, obejmujące zarówno ciepłe dania (np.: zupa grzybowa czy barszcz czerwony) jak i zimne przystawki;

Sposób podania:

W formie bufetu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnych naczyń i pojemników wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za uprzątnięcie miejsca realizacji usługi po jej zakończeniu.

Dodatkowe informacje:

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczania usług cateringowych spełniających normy jakości produktów spożywczych  i przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.nr 171 poz.1125 ze zm.)

 

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają nw. wymagania:

 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty – Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki po przedstawieniu oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia – Zamawiający zatwierdzi spełnienie warunku dysponowania wiedzą po przedstawieniu oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia
 • Potencjał techniczny Wykonawcy oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia – Zamawiający zatwierdzi spełnienie warunku po przedstawieniu oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

 • Cena brutto całej usługi – waga 80% (80 pkt.) (najniższa wskazana cena – maksimum punktów).

     najniższa cena oferty

               liczba punktów cena = --------------------------------- x 80 %

    cena badanej oferty

 

Oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

 • Doświadczenie w realizowaniu podobnych usług – waga 10% (10 pkt.) wg zasady:

 

Mniej niż 5 zrealizowanych usług - 0 pkt

Od 5 do 10 zrealizowanych usług – 5 pkt

Powyżej 10 zrealizowanych usług – 10 pkt.

 

Oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

 • Klauzula społeczna – waga 10% (10 pkt.) – dla wykonawców którzy zadeklarują spełnienie klauzuli społecznej na warunkach opisanych poniżej zostanie przyznanych 10 punktów.

 

Oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

KLAUZULA SPOŁECZNA

Wykonawca zadeklaruje, że w wśród osób bezpośrednio wykonujących zamówienie zatrudniona zostanie co najmniej jedna osoba zaliczająca się do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • bezrobotnych,
 • młodocianych w celu przygotowania zawodowego,
 • niepełnosprawnych,
 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorych psychicznie,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji.

Poprzez zatrudnienie Zamawiający rozumie zawarcie z osobą należącą do minimum jednej z wymienionych wyżej kategorii pisemnej umowy. Rodzaj umowy jest decyzją Wykonawcy zgodnie z polityką zatrudnieniową stosowaną u Wykonawcy. W przypadku spełnienia klauzuli społecznej Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia, w którym zawarte będą informacje dotyczące danych personalnych osoby zatrudnionej (min. imię, nazwisko i nr pesel, adres zamieszkania), formy zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, adresu miejsca świadczenia pracy oraz określenia kategorii osób, do której osoba zatrudniona się zalicza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia klauzuli społecznej przez Wykonawcę we wskazanym miejscu świadczenia pracy przez osobę zatrudnioną.

W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego na etapie wyboru ofert sposobu realizacji klauzuli społecznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia wobec Wykonawcy sankcji za niepotrzymanie warunków umowy. Zamawiający określa, iż sankcje, o których mowa powyżej wyniosą równowartość jednego dnia pracy wg najniższego wynagrodzenia za pracę wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Sankcje nie będą miały zastosowania w sytuacji, jeżeli Wykonawca w okresie realizacji umowy przedstawi Zamawiającemu dowód zamieszczenia oferty pracy we właściwym dla swojej siedziby bądź miejsca realizacji zamówienia Urzędzie Pracy lub innym adekwatnym organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy a niezatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy Zamawiający uzna przede wszystkim brak w okresie realizacji zamówienia w miejscu jego realizacji bądź siedziby Wykonawcy osób zdolnych i chętnych do wykonania pracy lub odmowę przyjęcia pracy przez taką osobę/osoby.

 

IV. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy: Załącznik 1;

Wykonawca jest związany ofertą 30 dnia od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty proszę przesyłać listownie lub mailowo do dnia 29 listopada 2017 pod adres:
e.strzemieczna@ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna,  tel. 22 277 33 76
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym
  i Oferent/Oferenci nie może/nie mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
  w tej sprawie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji usługi, po uzyskaniu  akceptacji Oferenta.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę treści umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert/oferty.
 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w Oferentem/Oferentami wyłonionym/wyłonionymi w postępowaniu konkursowym w przypadku gdy złożona oferta/oferty przekroczą dostępną alokację na realizację powyższego zamówienia.

 

Załączniki:

1.formularz oferty.docx

2. zapytanie.pdf

                                                                                                                                  

Wykonanie: Hostlab