tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-03-06
Zapytanie ofertowe

 

OPS.KIS.65.1.2018.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi
użytkowych programów komputerowych

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. 22 277 33 00, 277 33 01

e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl .

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Trenera
  do przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę zlecenie;

 2. Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie prowadzenie indywidualnego i grupowego instruktażu z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych dla klientów i uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz zajęć grupowych zwiększających umiejętności obsługi
  pakietu Microsoft Office dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe. Działania te obejmować mają następującą tematykę:

 

 • Indywidualny i grupowy instruktaż z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych dla klientów i uczestników KIS:

Obsługa komputera:

 • podstawowe czynności – logowanie do systemu operacyjnego,

 • tworzenie nowych kont użytkowników,

 • kopiowanie, przenoszenie i zarządzanie plikami i folderami.

Użytkowanie Internetu:

 • tworzenie kont e-mail,

 • wysyłanie i odbieranie poczty,

 • wyszukiwanie wiadomości w Internecie,

 • Internet jako jedno z istotnych źródeł dostarczających informacji
  o dostępnych miejscach pracy, korzystanie z internetowych stron udostepniających oferty zatrudnienia,

 • zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu w procesie poszukiwania pracy.

Obsługa programu Microsoft Office:

 • tworzenie dokumentów (w tym z wykorzystaniem programu
  MS Word i Excel),

 • nanoszenie zmian na komputerową wersję dokumentów,

 • formatowanie dokumentów.

Instruktaż grupowy realizowany będzie osobno dla klientów/uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz dla dorosłych osób pochodzenia romskiego;

 • Zajęcia grupowe zwiększające umiejętności związane z obsługą pakietu Microsoft Office dla pracowników OPS Dzielnicy Praga-Południe:

 • tworzenie i edytowanie dokumentów z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji pakietu MS Office (w szczególności
  MS Excel);

 1. Indywidualny i grupowy instruktaż oraz zajęcia grupowe dla pracowników OPS Dzielnicy Praga-Południe muszą spełniać następujące wymagania:

  1. Będą odbywać się w lokalu Zamawiającego od marca do grudnia 2018 r.
   w piątki w godz. 9
   00 – 1300. Zajęcia grupowe odbywać się będą
   w godz. 11
   00 – 1300;

  2. W zajęciach grupowych jednorazowo będzie brać udział średnio
   5 uczestników;

  3. Łącznie w 2018 r. odbędzie się 36 dyżurów po 4 godziny każdy.

 

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

 

 1. Przygotowanie i przekazanie programu i harmonogramu instruktażu grupowego dla klientów/uczestników KIS oraz zajęć grupowych
  dla pracowników OPS Dzielnicy Praga-Południe;

 2. Przeprowadzenie instruktażu oraz zajęć grupowych z podanych zakresów tematycznych wymienionych w opisie zamówienia;

 3. Przeprowadzenie instruktażu indywidualnego dla klientów/uczestników KIS zgodnie z podanym zakresem tematycznym;

 4. Sporządzenie zbiorczego sprawozdania z działań przeprowadzonych w 2018 r.

 

 1. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

 1. Zapewnienie zaplecza szkoleniowego: sali wyposażonej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;

 2. Prowadzenie rekrutacji wśród klientów/uczestników KIS, klientów oraz pracowników OPS Dzielnicy Praga-Południe.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin przeprowadzenia działań stanowiących przedmiot zamówienia:

Indywidualny oraz grupowy instruktaż z zakresu obsługi użytkowych programów komputerowych oraz zajęcia grupowe zwiększające umiejętność obsługi
pakietu MS Office będą realizowane w piątki w godz. 9
00 – 1300 w okresie
od marca do grudnia 2018 r. (szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony
po wyłonieniu wykonawcy).

Miejsce wykonania zamówienia:

Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie wyższe informatyczne;

 • Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń komputerowych dla grup uczestników składających się z min.
  5 osób oraz konsultacji indywidualnych ukierunkowanych na zwiększenie umiejętności związanych z korzystaniem z komputera i obsługą programów użytkowych;

 • Posiadają doświadczenie w pracy z osobami poszukującymi pracy – klientami ośrodków pomocy społecznej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnienia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

 1. Cena”: 50%;

 2. Doświadczenie” w realizacji szkoleń grupowych i indywidualnych konsultacji
  z zakresu obsługi komputera w tym w pracy z osobami poszukującymi pracy: 50%.

 

 1. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY:

 

Zasady oceny kryterium „Cena”:

cena =

najniższa cena oferowana (brutto)

* 50%

cena ocenianej oferty (brutto)

 

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie”:

analiza informacji zawartych w CV oraz w innych dokumentach dołączonych
do oferty (certyfikatach/zaświadczeniach/dyplomach) pod kątem doświadczenia
w pracy z osobami poszukującymi pracy.

 

 1. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

 • wartość oferty brutto,

 • inne dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny oferty;

 1. Ofertę należy:

złożyć osobiście w sekretariacie OPS Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11 w Warszawie lub przesłać
na adres sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia 9 marca 2018 r.
do godz. 16
00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2018 r.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORU OFERTY:

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Wykonanie: Hostlab