tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Aktualności
mapa na podstronie
Aktualności - nawigacja
Aktualności - co słychać u nas
 
zdjęcie aktualnosci
2018-03-07
Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH REALIZACJ PROJEKTU„ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ”

 

W związku z realizacją projektu „Odzyskać Przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę za organizację szkolenia zawodowego .

 

 1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. 22 277 33 00, 277 33 01

e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następującego kursu w ramach szkolenia grupowego.

 

 1. Nazwa szkolenia, liczba uczestników

Kurs kucharski” dla 1 osoby

Opis :

Zrealizowanie „Kursu kucharskiego” w wymiarze min. 120 godzin dydaktycznych. Kurs powinien się rozpocząć w marcu lub kwietniu 2018 r. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku między godziną 9:00-16:00.

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zawodzie kucharz.

Zakres tematyczny powinien obejmować m.in.:

 • Techniki sporządzania dań podstawowych, zup, przekąsek, deserów, napojów, wypiek ciast

 • Towaroznawstwo spożywcze, zasady żywienia

 • Maszyny i urządzenia, surowce gastronomiczne

 • HACCP, GHP, GMP

Kurs powinien być realizowany w formie praktycznej z elementami wiedzy teoretycznej. Uczestnik powinien mieć zapewnione materiały, narzędzia, produkty pozwalające na realizację kursu. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe prowadziła osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu odpowiednim do prowadzonego kursu.

Wykonawca powinien:

- zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe

- zorganizować egzamin wewnętrzny

- wyda

odpowiednie zaświadczenie, certyfikat opatrzony logiem projektu po zakończeniu kursu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zaświadczeń wydanych uczestnikowi kursu, listy obecności, dzienniki zajęć, dokumenty potwierdzające sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Wykonawca przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek zapoznać uczestnika z jego zakresem

tematycznym (programem), przekazać uczestnikowi i zamawiającemu harmonogram

realizowanych zajęć oraz zapewnić materiały dydaktyczne.

- Szkolenie winno zakończyć się egzaminem i wydaniem dla każdego uczestnika:

 

a) zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

b) zaświadczenie/certyfikat powinien zawierać oficjalne logo Projektu ( wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego).

 

 1. Miejsce przeprowadzenia usługi:

Sala szkoleniowa z odpowiednim zapleczem gastronomicznym na terenie m.st. Warszawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zadania powinna rozpocząć się w marcu lub kwietniu 2018 r.

 

 1. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami

Anna Żuber konsultant ds. doradztwa zawodowego tel. 22 277 33 63

 

 1. Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 • posiadają doświadczenie tj. wykażą realizację szkoleń zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia poświadczone dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług.

 • dysponują kadrą – osoba prowadząca z doświadczeniem zawodowym w postaci przeprowadzonych szkoleń zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia i posiadających wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania zadania .

 • posiadają aktualny Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy

 • dysponują odpowiednim miejscem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

8. Kryteriami oceny ofert są:

Cena – waga kryterium 100% (100 pkt)

 

9. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty

a) aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy

b) dokumenty założycielskie firmy

c) wykaz usług przeprowadzonych w ostatnich trzech latach zgodnych lub zbliżonym w

nazwie z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których zostały wykonane

d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia

e) szczegółowy program i harmonogram usługi wraz z ceną brutto usługi

f) wzór certyfikatu, który otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia

 

10. Termin składania oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11 w Warszawie lub przesłać na adres sekretariat@ops-pragapoludnie.pl do dnia

16.03. 2018 r. do godziny 16.00

 

Zapytanie ofertowe.pdf

 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

 

 

 

Wykonanie: Hostlab