tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

O skierowanie do domu pomocy społecznej może się ubiegać osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki. 

CO MOŻE UZYSKAĆ RODZINA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM  KIERUJĄCYM DO DPS

Osobą uruchamiającą procedurę umieszczania w domu pomocy społecznej jest pracownik socjalny Zespołu ds. Usług tut. OPS, właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby 
(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych).

PROCEDURA, JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA  CHCĄCA SKORZYSTAĆ  Z POMOCY W FORMIE SKIEROWANIA DO DPS,
( Z JAKICH ZOBOWIĄZAŃ MUSI SIĘ WYWIĄZAĆ)

W celu wszczęcia procedury związanej z  kierowaniem do domu pomocy społecznej konieczny jest kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby kierowanej do dps, gromadzi dokumentację niezbędną w procedurze kierowania do dps.Pracownik socjalny unformuje klienta o zasadach ustalania odpłatności za pobyt w dps, zgodnie z zapismi ustawy o pomocy społecznej.

Następnie komplet dokumentów przesyłany jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 celem wydania decyzji o skierowaniu do dps oraz wysokości odpłatności za pobyt w placówce.

Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy


KIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Osoby, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych mogą się ubiegać o miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy.
W ŚDS prowadzone są zajęcia wspierająco aktywizujące min. w postaci:

 • treningu funkcjonowania w codziennym życiu,
 • treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania  problemów,
 • treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • terapia ruchowa itp.

Na terenie Pragi Południe funkcjonują 2 środowiskowe domy samopomocy:

 • typu A dla osób psychicznie chorych
  ul. Grochowska 259 A ,tel. (22) 810 92 87
 • typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym
  ul. Grochowska 259 A, tel. (22) 810 94 81

CO MOŻE UZYSKAĆ RODZINA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM  KIERUJĄCYM DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie
do ŚDS udziela wszelkich wskazówek i informacji co do miejsc, sposobów rekrutacji, gromadzenia dokumentów itp. (wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych).

PROCEDURA, JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA  CHCĄCA SKORZYSTAĆ  Z POMOCY W FORMIE SKIEROWANIA DO ŚDS, ( Z JAKICH ZOBOWIĄZAŃ MUSI SIĘ WYWIĄZAĆ)

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy składa wniosek o przyjęcie – do właściwego środowiskowego domu samopomocy, dołączając zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa) , zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej, (poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o ŚDS), którą wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy , na terenie której funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy.

 

Kierowanie do schronisk dla samotnych matek


KIEROWANIE DO PLACÓWEK DLA SAMOTNYCH MATEK

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE DO PLACÓWEK
DLA SAMOTNYCH MATEK

O skierowanie do schroniska/placówki dla samotnej matki może ubiegać się kobieta samotnie wychowująca dzieci, która znalazła się w sytuacji bezdomności (nie posiada miejsca zamieszkania lub spodziewa się, że taka sytuacja nastąpi w najbliższym czasie).

 • W przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Samotnej Matki w Laskach, w Zielonce bądź Ośrodku Wsparcia dla Kobiet – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” Warszawie przy ul. Chlubnej 9 A-D należy zgłosić się do pracownika socjalnego OPS – zgodnie z aktualnym adresem pobytu
  (wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych).

W przypadku innych placówek – można bezpośrednio skontaktować się ze schroniskiem (por. wykaz placówek – na stronie www).

CO MOŻE UZYSKAĆ RODZINA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM  KIERUJĄCYM DO SCHRONISKA DLA SAMOTNYCH MATEK

W OPS można uzyskać informację nt. aktualnego adresu i telefonu placówki, pomoc w doborze najbardziej odpowiedniej (np. domu dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi) ewentualnie uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z pracownikiem placówki odpowiedzialnym za rekrutację.

W przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Samotnej Matki w Laskach, w Zielonce bądź Ośrodku Wsparcia dla Kobiet – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” w Warszawie przy ul. Chlubnej 9 A-D osoba zainteresowana uzyska: informację o procedurze kierowania, wniosek oraz informację o pozostałych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o miejsce w placówce.
Warunkiem ubiegania się o miejsce w ww. placówkach jest wywiad środowiskowy – w miejscu pobytu.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O POBYT W SCHRONISKU DLA SAMOTNYCH MATEK

W większości schronisk wymagana jest m.in. rozmowa kandydatki z odpowiedzialnym za rekrutację pracownikiem schroniska, zaakceptowanie przez kandydatkę regulaminu placówki, w niektórych miejscach – także zobowiązanie do wnoszenia opłaty za pobyt. O przyjęciu do placówki ostateczną decyzję podejmuje jej kierownik.

W przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Samotnej Matki w Laskach, w Zielonce bądź Ośrodku Wsparcia dla Kobiet – Dom dla Matek z  Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wykonanie: Hostlab