tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla osób bezdomnych
 

Pomoc dla osób bezdomnych


PROGRAM „WYCHODZENIE
Z BEZDOMNOŚCI”

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE
„WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI”

Osoby, które znalazły się w sytuacji bezdomności przebywające na terenie Pragi Południe, które

 • mogą udokumentować co najmniej 2-letni pobyt w Warszawie,
 • nie uzależnione od środków psychoaktywnych lub po przebytym leczeniu odwykowym.

Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem kierowników schronisk, noclegowni, pracowników socjalnych OPS pracowników ZGN, WZL oraz kuratorów sądowych.
Istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania się osób bezdomnych. W  momencie ogłoszenia rekrutacji należy zgłosić się do ww. pracowników, którzy wypełnią kartę zgłoszenia do programu. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do programu.

Kandydat jest zobowiązany do odbycia rozmów kwalifikacyjnych z realizatorami projektu, mających na celu ustalenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej kandydata oraz zbadanie jego motywacji do przystąpienia do programu.

Kwalifikacji do projektu dokonuje zespół ds. rekrutacji.

OFERTA PROGRAMU „WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI” (JAKIE FORMY PRACY, CO JEST EFEKTEM UKOŃCZENIA PROGRAMU ITP.) ORAZ KONTAKT DO KOORDYNATORA

Dyrektor OPS podpisuje  z uczestnikami Umowę w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, określającą zasady współpracy.

Obowiązkowym i stałym elementem dla wszystkich uczestników programu jest m.in. udział w:

 • grupie psychoedukacyjnej (1x tygodniu),
 • indywidualnych konsultacjach (1 lub 2 x miesiącu),
 • warsztatach dot. nabywania i podnoszenia kompetencji społecznych,
 • działaniach charytatywnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy,
 • imprezach i spotkaniach okolicznościowych.

Uporczywe naruszanie zasad programu oraz nie wywiązywanie się z zobowiązań powoduje rozwiązanie umowy.

Wymiernym efektem ukończenia programu jest otrzymanie od Ośrodka Pomocy Społecznej rekomendacji , stanowiącej podstawę do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych dzielnicy Praga Południe.

tel. (22) 277-33-76

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) OSOBA BIORĄCA UDZIAŁ W PROGRAMIE „WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI”

Uczestnik ma obowiązek:

 • wywiązywać się z podjętych zobowiązań zawartych w kontrakcie socjalnym,
 • regularnie uczestniczyć w zajęciach grupowych i indywidualnych.

 

KIEROWANIE DO PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH

KTO I W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ I POMOC W UMIESZCZENIU W PLACÓWCE DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Wszystkie osoby, które znalazły się w sytuacji bezdomności.

Należy zgłosić się do pracownika OPS
(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych).

Wskazane jest również, żeby kandydat w miarę możliwości samodzielnie poszukiwał miejsca
w schronisku poprzez osobisty kontakt z jego pracownikami, gdyż w wielu placówkach wymagana jest rozmowa wstępna z osobą odpowiedzialną za rekrutację.

Do większości schronisk wymagane jest skierowanie.

W OPS można uzyskać  pomoc polegającą na:

 • doborze odpowiedniej placówki,
 • ustaleniu czy aktualnie dysponuje ona wolnymi miejscami,
 • skontaktowaniu z pracownikiem odpowiedzialnym za rekrutację,
 • wydaniu decyzji administrcyjnej lub skierowania do schroniska.

W wielu schroniskach wymagana jest rozmowa wstępna z kierownikiem oraz zaakceptowanie regulaminu placówki.  
W większości schronisk istnieje konieczność wnoszenia opłaty za pobyt.  
W placówkach istnieje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 

Wykonanie: Hostlab