tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla osób z problemem przemocy
 

Pomoc dla osób z problemem przemocy w rodzinie

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I WIZYTY W ŚRODOWISKU

Aby skorzystać ze spotkania z konsultantem bądź psychologiem nie trzeba skierowania. Można zadzwonić, bądź przyjść i zapisać się na spotkanie, Oczywiście niektórzy klienci są kierowanie przez pracowników socjalnych, bądź innych specjalistów – ale zawsze wyrażają zgodę na to spotkanie.

Konsultacje kierowane są w szczególności do:

  • dzieci będących osobami doznającymi przemocy domowej, bądź jej świadkami,
  • młodzieży  ( od 13 roku życia) zarówno doznającej przemocy, jak i jej stosującej a także będącej świadkami przemocy w rodzinie,
  • osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie,
  • osób dorosłych stosujących przemoc jako narzędzie wpływu,
  • par pozostających w konflikcie,

Ponadto podejmowane są spotkania w domach osób zainteresowanych, wspólnie z pracownikiem socjalnym. Pracownicy również podejmują interwencje  w środowisku – ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób starszych doznających przemocy w rodzinie.

Spotkanie konsultacyjne trwa z reguły około godziny, a jego treść objęta jest tajemnicą. 

Podczas konsultacji indywidualnych można omówić  trudne sytuacje,  w których znajduje się  klient, omówić sposoby radzenia  w trudnej sytuacji itp. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ulicy Paca 42 wejście C. Kontakt telefoniczny  (22 ) 277 33 72, 73 z następującymi konsultantami:

- Dorota Krzemińska – konsultacje indywidualne oferowane dla dorosłych  doświadczających przemocy i stosujących przemoc oraz  młodzieży (od 13 roku życia).

- Dorota Trecek – Konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy,  konsultacje dla par oraz młodzieży.

- Aldona Marcinkowska – interwencje w środowisku dotyczące osób starszych.

Każdy z konsultantów przeprowadza również wizyty w środowisku wraz z  pracownikiem socjalnym po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie lub osobiście.

Oferta kierowana jest dla osób zamieszkujących teren dzielnicy Praga Południe. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest wcześniejsze umówieni się na spotkanie osobiście w siedzibie Ośrodka przy ulicy Paca 42 wejście C lub telefonicznie (22) 277 33 72, 73

 

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Ubiegać się o wszczęcie procedury  „Niebieskie Karty” może każda osoba, w której rodzinie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie. Przemoc może występować w różnych formach: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i jako zaniedbanie. Procedurę :Niebieskie Karty” wszczynają uprawnionego do tego  podmioty: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, policja, oświata (szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (lekarz, pielęgniarka), gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiciel danego podmiotu wypełnia formularz „Niebieska Karta - A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy, co powoduje wszczęcie procedury dla rodziny.

NA CZYM POLEGA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”, Z CZYM SIĘ TO WIĄŻE DLA RODZINY    

Wypełniony formularz „Niebieska Karta - A” przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Wiatraczna 11 w Warszawie

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – - Pani Agnieszka Skyrpan tel. (22) 277 33 74, (22) 277 33 73.

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskie Karty”. Informacja o podejrzeniu przemocy w rodzinie jest przekazywana do przedstawicieli służb, którzy bezpośrednio będą pracować z rodziną: dzielnicowy, pracownik socjalny, psycholog/ pedagog szkolny, przedstawiciel GKRPA. W pierwszej kolejności podejmują oni działania wynikające z ich kompetencji i możliwości, dlatego zbierają od rodziny informacje dostosowane do specyfiki pomocy, jakiej mogą udzielić. Po zebraniu informacji ustalany jest plan działania i pomocy rodzinie oraz współpracy poszczególnych służb. Służby zaangażowane w procedurę mają obowiązek nawiązać kontakt zarówno z osobą doznającą przemocy, jak i osobą stosującą przemoc.

Osoba, wobec której wszczęta została procedura „Niebieskie Karty”, zobowiązana jest do współpracy z przedstawicielami służb zaangażowanych  w pomoc rodzinie.

Osoba, która w procedurze „Niebieskie Karty” została wskazana jako stosująca przemoc, zobowiązana jest do współpracy z przedstawicielami służb zaangażowanych  w pomoc rodzinie. Zobowiązana jest uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

CO WYNIKA Z PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” DLA OSOBY WSKAZANEJ JAKO DOZNAJĄCA PRZEMOCY?

Osoba doznająca przemocy w rodzinie w ramach procedury może uzyskać: - bezpłatne poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe, rodzinne - interwencję kryzysową i wsparcie - ochronę przed dalszym krzywdzeniem - bezpieczne schronienie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatne badania i zaświadczenie lekarskie dotyczące przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych   z użyciem przemocy w rodzinie - regularne wizyty dzielnicowego monitorujące stan bezpieczeństwa rodziny.

CO WYNIKA Z PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”  DLA OSOBY WSKAZANEJ JAKO STOSUJĄCA PRZEMOC?

Wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w ramach procedury podejmowane mogą być następujące działania: - kierowanie do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - kierowanie do udziału w terapii psychologicznej i/lub terapii uzależnień - złożenie wniosku w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze prowadzone przez dzielnicowego - w przypadku nie zaprzestania stosowania przemocy- powiadomienie prokuratury o podejrzeniu   popełnienia przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie - w przypadku nie zaprzestania stosowania przemocy istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu   o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu (nawet jeśli   os. stosująca przemoc jest jedynym właścicielem mieszkania).

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie świadczą bezpłatną pomoc na terenie Polski. Nie obowiązuje rejonizacja.

Świadczona pomoc:

- w zakresie interwencyjnym: a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie, b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie, d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a—c; - w zakresie terapeutyczno-wspomagającym: a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, c) udzielanie poradnictwa:— medycznego,— psychologicznego,— prawnego,— socjalnego, d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, h) udzielanie konsultacji wychowawczych; - w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie: a) całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie, c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki, d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, e) miejsca do prania i suszenia, f) ogólnodostępnej kuchni, g) wyżywienia, odzieży i obuwia, h) środków higieny osobistej i środków czystości.

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewnia świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. g i h, w sytuacji, jeżeli dochód ofiary przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Adresy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Polski

https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy

PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH  DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są bezpłatnie w celu: 1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; 2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; 3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie; 4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; 5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; 6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy; 7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Adresy podmiotów realizujących oddziaływania programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podmioty-prowadzace-programy-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych

 

Wykonanie: Hostlab