tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc dla rodzin z dziećmi
 

Pomoc dla rodzin z dziećmi

 

ASYSTENT RODZINY

KTO, W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC ASYSTENTA RODZINY

Pomoc asystenta rodziny może otrzymać rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Do współpracy z asystentem rodziny kieruje rejonowy pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu środowiskowego wywiadu rodzinnego.

OFERTA ASYSTENTA – W CZYM MOŻE BYĆ POMOCNY RODZINIE ORAZ KONTAKT DO ASYSTENTÓW

Asystent rodziny udziela pomocy rodzinie:

 • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz psychologicznych z dziećmi,
 • w poprawie sytuacji życiowej,
 • w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w innym miejscu wskazanym przez rodzinę – w zależności od potrzeb.

p.o. Konsultant Koordynator Zespołu P. Anna Gaździńska

tel. 22 277 33 70

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ RODZINA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZANA NP. KONTRAKTEM/UMOWĄ) KORZYSTAJĄCA Z POMOCY ASYSTENTA

Rodzina po wyrażeniu zgody na taką formę wsparcia zobowiązana jest do systematycznej współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

SPECJALIŚCI

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

 

Pomoc dzieciom i młodzieży z bieżących trudnościach szkolnych i wychowawczych.

Spotkania odbywają się w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42. Konsultacje odbywają się w:

Środy w godz. 16:30 – 19:00

Czwartki w godz. 15:00 – 18:00

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie P. Kamila Maliszewska

tel. 22 277 33 09

 

 

 

LOGOPEDA

 

 

Pomoc dzieciom z zakresu ćwiczeń korekcyjnych w zależności od zaburzeń mowy.

 

Wizyty odbywają się w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42.

Logopeda przyjmuje w:

Poniedziałek i Wtorek

w godz. 16:00 – 18:00

 

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie P. Kamila Maliszewska

tel. 22 277 33 09

PEDAGOG

Zajęcia poprawiające rozwój percepcji słownej, wzrokowej, motoryki dużej i małej.

Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania rodzin.

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie P. Kamila Maliszewska

tel. 22 277 33 09

 

PIELĘGNIARKA

Spotkania z Pielęgniarką Środowiskową obejmują edukację zdrowotną pod kątem profilaktyki z zakresu higieny osobistej, zwalczaniu wszawicy, próchnicy zębów oraz szczepień dzieci.

Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny.

 Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie P. Kamila Maliszewska

tel. 22 277 33 09

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Zajęcia mają na celu rozwijanie talentów plastycznych oraz pobudzenie wyobraźni u dzieci.  Uczestnicy uczą się budowania relacji rówieśniczych.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Dziale Pomocy Specjalistycznej

przy ul. Paca 42

 

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie P. Kamila Maliszewska

tel. 22 277 33 09

GRUPY WSPARCIA

WZMACNIANIE KOMPETENCJI RODZICA

Warsztat skierowany jest dla matek dzieci z trudnościami wychowawczymi i problemami interpersonalnymi.

Uczestniczki poprzez udział w grupie będą mogły zwiększyć kompetencje wychowawcze i społeczne, wzrost sprawczości w relacjach rodzinnych i społecznych .

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałek od godz. 16:30 – 18:30 w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42

Zgłoszenia przyjmuje P. Dorota Krzemińska

tel. 22 277 33 73

BYĆ OJCEM, TAKIE TO MĘSKIE” – GRUPA WSPARCIA Z ELEMENTAMI EDUKACYJNYMI DLA OJCÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

Warsztat skierowany jest dla ojców wychowujących dzieci.

Grupa zakłada zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Uczestnicy mogą nabyć umiejętności rozwiązywania problemów występujących w rodzinie. Udział pozwoli zbudować wsparcie partnerskie. Ojcowie nabędą prawidłowe nawyki spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

Spotkania grupy odbywają się we wtorki od godz. 17:40 – 19:40

Grupa wsparcia odbywa się w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42

 

Zgłoszenia przyjmuje P. Adam Ramiar

tel. 22 277 33 70

GRUPA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Grupa stworzona jest dla kobiet, które doznawały lub doznają nadużywania przemocy w rodzinie.

Grupa ma charakter wsparcia psychospołecznego, w postaci pomocy osobom doznającym przemocy, udzielenie wsparcia emocjonalnego. Spotkania odbywają się w formie grupy otwartej.

 

Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godz. 16:30 – 18:30 w Dziale Pomocy Specjalistycznej

przy ul. Paca 42

Zgłoszenia przyjmuje P. Dorota Krzemińska

tel. 22 277 33 73

 

 

Konsultacje specjalistyczne i wizyty w środowisku

Kto i w jaki sposób oraz w jakiej sytuacji może ubiegać się o pomoc specjalistyczną świadczoną przez psychologów, terapeutów

Konsultacje udzielane są osobom zamieszkującym w dzielnicy Praga Południe, doświadczającym problemów osobistych,  rodzinnych, psychicznych (w przypadku gdy problemy dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi, przemocy w rodzinie - z porad korzystać mogą również  zamieszkujący na terenie innych dzielnic członkowie ich rodzin). Konsultacje skierowane są przede wszystkim do osób dorosłych. Prowadzone są w  Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 – wejście A i C.

W uzasadnionych przypadkach – np. przewlekłej choroby, niepełnosprawności, na prośbę pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub innego specjalisty – mogą być realizowane w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

Oferta konsultacji – na czym polegają konsultacje, czego mogą dotyczyć, kto je oferuje rodzinie oraz kontakt do specjalistów

Konsultacje – to trwające z reguły od 50 minut do godziny spotkania indywidualne ze specjalistą. Mogą to być także spotkania rodzinne – wówczas czas ich trwania może dochodzić do półtorej godziny. Są dobrowolne i poufne. Służą:

 • rozpoznaniu problemów, potrzeb i mocnych stron osób zgłaszających się na konsultację, będących w trudnej sytuacji osobistej/rodzinnej,
 • sformułowaniu celów zmiany, zaplanowaniu zmiany i wspieraniu jej,
 • omówieniu możliwości pomocy,
 • wspomaganiu w radzeniu sobie z problemami – emocjonalnymi, partnerskimi, rodzinnymi, związanymi z opieką i wychowaniem dzieci, chorobą i niepełnosprawnością, uzależnieniem i współuzależnieniem, przemocą,
 • rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Realizowane są przez następujących specjalistów:

 • Psychologa – Dorotę Trecek – ul. Paca 42 C, tel. 22-277-33-72/73
 • Psychologa – Dorotę Krzemińską – ul. Paca 42 C, tel. 22-277-33-72/73
 • Terapeutę uzależnień – Wojciecha Karolaka – ul. Paca 42 C, tel. 22-277-33-72/73

Jakie warunki musi spełnić rodzina (do czego jest zobowiązana) korzystająca z konsultacji (np. klient skierowany)

Konsultacje, z uwagi na to, że są dobrowolne, wymagają zgody osoby zgłaszającej się. W przypadku osób niepełnoletnich – zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Udzielane są osobom trzeźwym. Wymagają wcześniejszego umówienia się. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu – kontaktu i powiadomienia konsultanta.

 

 

Wykonanie: Hostlab