tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jak pomagamy?
mapa na podstronie
Pomoc w formie usług
 

Pomoc w formie usług


USŁUGI OPIEKUŃCZE

O pomoc w formie usług opiekuńczych może się ubiegać osoba zamieszkująca na terenie
Pragi – Południe;  mająca poważne trudności z poruszaniem się, z samoobsługą, wymagająca
pomocy z powodu wieku lub ciężkich, przewlekłych chorób.

Pomoc w formie usług opiekuńczych polega na:
-  zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
-  opiece higienicznej (u podopiecznego leżącego lub na wózku inwalidzkim),
- pielęgnacji zleconej przez lekarza ( okłady, zmiana opatrunku),
- zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze na zlecenie OPS świadczą
- podmioty prawne (wybrane w drodze przetargu nieograniczonego) na podstawie decyzji
  administracyjne wydanej przez  Ośrodek Pomocy Społecznej

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA/RODZINA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) KORZYSTAJĄCA
Z POMOCY W FORMIE USŁUG

Warunkiem przyznania usług jest kontakt z OPS (osobisty, telefoniczny, pisemny) i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego podczas, którego ustalany jest zakres, wymiar oraz odpłatność za usługi

(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych).

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla:

 • osób niepełnosprawnych intelektualnie (mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem  w środowisku),
 • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci  i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi   (wyłącznie wtedy, gdy pozbawione są one możliwości uzyskania dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych świadczonych przez inne podmioty).  

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną polega na:

 • uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • pielęgnacji - jako wspieraniu procesu leczenia,
 • rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu,
 • pomocy mieszkaniowej,
 • zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno -wychowawczych (psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy).

Usługi świadczone są przez  osoby posiadające kierunkowe wykształcenie
oraz doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22.09.2005r. z póź. zm. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA/RODZINA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) KORZYSTAJĄCA Z POMOCY W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

Warunkiem przyznania usług jest kontakt z pracownikiem socjalnym (osobisty, telefoniczny, pisemny) i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego podczas, którego ustalane są: zakres  i wymiar usług oraz kwota odpłatności za usługi.

(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych)

W przypadku dzieci konieczne jest posiadanie diagnozy lekarskiej i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH

Pomoc w formie usług specjalistycznych przeznaczona jest dla osób psychicznie chorych, ujawniających deficyty widoczne w sferze funkcjonowania społecznego.  

 

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) polega na:

 • uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • pielęgnacji - jako wspieraniu procesu leczenia,
 • rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu,
 • pomocy mieszkaniowej,
 • zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno -wychowawczych

Usługi świadczone są przez  osoby posiadające kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie
w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22.09.2005r. z póź. zm. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kwalifikacja do usług odbywa się za pośrednictwem pracownika socjalnego
i koordynatora ds. usług.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA/RODZINA (DO CZEGO JEST ZOBOWIĄZYWANA) KORZYSTAJĄCA
Z POMOCY W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

Warunkiem przyznania usług jest kontakt z pracownikiem socjalnym (osobisty, telefoniczny, pisemny) i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego podczas, którego ustalane są: zakres  i wymiar usług oraz kwota odpłatności za usługi.

Podstawą do przyznania tej formy pomocy jest przedłożenie przez klienta zaświadczenia od lekarza psychiatry kwalifikujące do specjalistycznych usług opiekuńczych ,z proponowanym zakresem oraz wymiarem godzin.

(wykaz telefonów do poszczególnych zespołów pracowników socjalnych)

 

Wykonanie: Hostlab