mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-22
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE kursu/szkolenia pn."Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP do 1 KV" dla 2 osób
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-22
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO „USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTY WYKONAWCZE” DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-22
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO „RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PO ZMIANACH PRAWNYCH” DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-21
FLORYSTKA - KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWNA RODZINA”
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-21
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZIN – WYKONYWANIA OZDÓB, OPOWIEŚCI O ZWYCZAJACH I TRADYCJACH WIELKANOCNYCH.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zarządzania czasem realizowanych w ramach Zadania 4 „Działania aktywizacji społecznej – grupowe formy pracy psychodeukacyjnej i integracyjnej podnoszące kompetencje osobiste i społeczne uczestników" w związku z realizacją projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab