tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
O OPS
mapa na podstronie
O OPS
 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami).

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Wykonanie: Hostlab