Ochrona Danych Osobowych


W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO  informujemy:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie,
ul. Wiatracznej 11, 04-366 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych
pisząc na adres  e-mail: iod@ops-pragapoludnie.pl lub pisemnie na adres Ośrodka.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej OPS, jest: OPS
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania OPS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@ops-pragapoludnie.pl
 3. Administrator danych osobowych - OPS - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r (Dz. U. z 2018r poz. 1508) ze zmianami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub  6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych  „RODO”.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPS.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OPS przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest OPS
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 10. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 11. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 12. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 1. e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Obowiązek informacyjny w działaniach interwencyjnych:

„Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji Poleceń zgodnie z instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.”