tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
O OPS
mapa na podstronie
Zrealizowane projekty
 

2015-2017


W latach 2015-2017 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy realizował następujące projekty:

Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja

Projekt zrealizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2017.

Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2017

Cel projektu: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, w tym wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy.

Odbiorcy projektu:

 • pracownicy służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej

 • osoby zagrożone przemocą domową w tym seniorzy i seniorki

 • osoby uwikłane w problem przemocy domowejOsiągnięte rezultaty projektu:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej – w organizowanych w ramach projektu szkoleniach dla służby zdrowia (Działanie 1) wzięło udział w sumie 76 osób: pielęgniarek i lekarzy zatrudnionych w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Południe, w tym Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz NZOZ Centrum Medycyny Szkolnej. Dzięki udziałowi w szkoleniu, przedstawiciele służby zdrowia zapoznali się z praktycznymi aspektami procedury „Niebieskie Karty” oraz wzmocnili kompetencje w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie.

 • Integracja środowisk i działań na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy – w zorganizowanej w ramach projektu konferencji „Bądź czujny na przemoc!” (Działanie 10) wzięły udział 93 osoby. Była to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz podejmowanych na terenie miasta i dzielnicy działań dla osób zagrożonych czy uwikłanych w przemoc domową. Ponadto, dzięki realizacji projektu nastąpiła większa integracja członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Praga – Południe oraz wzrost ich wiedzy i motywacji do działania (Działanie 4) poprzez udział w regularnych superwizjach i w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym. Nastąpił także wzrost zaangażowania, wiedzy i motywacji pracowników OPS zajmujących się procedurami „Niebieskie Karty”. Dzięki udziałowi w regularnych superwizjach (Działanie 3) mieli oni możliwość rozwinąć swój warsztat pracy, zmniejszyć napięcie i uzyskać wskazówki dotyczące poszczególnych przypadków jak i wzajemnej współpracy. Wizyta studyjna w ośrodkach pomocy społecznej w Gdańsku i Gdyni (Działanie 5), w której wzięło udział 14 pracowników OPS zajmujących się na co dzień rodzinami, w których występuje problem przemocy, pozwoliła inaczej spojrzeć na swoją codzienną pracę. Możliwość poznania innych rozwiązań oraz ludzi, które je realizują, dodała pracownikom motywacji i poszerzyła ich wiedzę.

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskiej Karty” wśród osób uwikłanych bądź zagrożonych przemocą – w ramach projektu przeprowadzono pogadanki dla seniorów (Działanie 2) na temat zjawiska przemocy domowej, rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania w sytuacji jej wystąpienia. W pogadankach wzięło udział w sumie 105 osób, które były bardzo zainteresowane tematem i zadowolone z udziału w spotkaniach dzięki którym zwiększyły swoją wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz pozyskały informacje na temat form wsparcia i pomocy.

 • Poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób i rodzin z problemem przemocy – w ramach projektu prowadzono poradnictwo specjalistyczne dla osób uwikłanych w problem przemocy (Działanie 6). W indywidualnych spotkaniach z psychologami wzięło udział w sumie 113 osób. Ponadto 14 kobiet uczestniczyło w spotkaniach grupy edukacyjno-rozwojowej: warsztatach i grupie terapeutycznej (Działanie 7), co podniosło ich poczucie własnej wartości oraz ich umiejętności związane z komunikacją, asertywnością, radzeniem sobie z emocjami swoimi i dzieci i zwiększyło kompetencje wychowawcze. W ramach projektu była prowadzona także grupa wsparcia (Działanie 8) dla osób współuzależnionych z problemem przemocy, w której brało udział 9 pań. Istnieje duża konieczność kontynuowania tych działań.

 • Sporządzenie i kolportaż poradnika „Bądź czujny na przemoc!” – w ramach projektu przygotowano poradnik „Bądź czujny na przemoc!”, który jest dedykowany głównie specjalistom pracującym z dziećmi i rodzinami na ternie dzielnicy Praga - Południe: nauczycielom, pedagogom, pielęgniarkom, lekarzom, policjantom, kuratorom itp. Dzięki dofinansowaniu z projektu udało się wydrukować go w 2000 egzemplarzy i rozdystrybuować w placówkach i instytucjach z terenu Pragi – Południe takich jak przedszkola, szkoły, przychodnie, szpitale, komisariat policji.

Całkowita wartość projektu: 95 072,00 zł.

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 65 600,00 zł.

 

„Dwie kultury – jedno podwórko - 2016 rok”

Program realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2016

Cel projektu: wsparcie zadań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności dzieci polskich i romskich.

Odbiorcy projektu: 66 dzieci w wieku od 6 – 15 lat (28 z rodzin romskich, 38 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystenta romskiego

Działania w projekcie: W ramach projektu, dla dzieci z rodzin polskich i romskich, realizowane były zajęcia opiekuńczo–wychowawcze i edukacyjne prowadzone metodą pedagogiki ulicy w łącznym wymiarze 520 godzin. Prowadziło je dwóch zatrudnionych z zewnątrz streetworkerów, których wspomagali w zakresie prowadzenia części zajęć i w okresie wakacyjnym psycholog i etatowi pracownicy OPS: koordynator programu oraz asystent romski. Uczestniczyło w nich łącznie 66 dzieci w wieku 6 – 15 lat (28 z rodzin romskich, 38 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystenta romskiego.

Całkowita wartość projektu: 147 088,05 zł.

 

Poznaj Świat Romów

Program realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce, w roku 2016.

Termin realizacji: maj – październik 2016

Cel projektu: Głównym zadaniem w ramach projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz urzędników i pracowników instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej. Celem było poznanie kultury i obyczajowości romskiej wśród lokalnej społeczności polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju i edukacji dzieci romskich) oraz integracja i edukacja profesjonalistów z terenu Dzielnicy Praga – Południe oraz innych dzielnic, w których zamieszkują Romowie w celu wypracowania w kolejnych latach spójnego lokalnego systemu wsparcia na rzecz społeczności romskiej. W ramach programu zorganizowano konferencję i warsztaty, które zainicjowały współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi.

Całkowita wartość projektu: 28 593,40

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 18 302,40 zł

 

 

2008-2014


W latach 2008-2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy realizował następujące projekty:

Projekt pn. „Bądź aktywny w życiu”


 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 • Realizacja projektu w okresie od 1. 04. 2008 r. do 31. 12. 2014 r.
 • Celem projektu było zwiększenie mobilności i aktywności uczestników ukierunkowane na powrót na rynek pracy poprzez zwiększenie samodzielności i zaradności, wzrost umiejętności organizacji dobrej
  i sprawnej opieki nad dziećmi, zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia pracy.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne (pedagodzy, psycholog), treningi stacjonarne – warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty obsługi komputera, indywidualne konsultacje komputerowe, warsztaty z zakresu prawa pracy, autoprezentacji, warsztat świadomego planowania rodziny, profilaktyki medyczno-zdrowotnej, zapewniono opiekę dla dzieci podczas trwania ww. warsztatów, treningi wyjazdowe umiejętności wychowawczych i społecznych, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, edukacja prozdrowotna, festyny rodzinne, wyjścia wychowawczo-integracyjne.
 • Łączny koszt zadania 4.657.744 zł.
 • W projekcie udział wzięło 217 osób.

Projekt pn. „Odnajdziemy wspólne drogi – południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów”


 • Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1  Projekty na rzecz społeczności romskiej
 • Realizacja projektu w okresie od 1.09.2009 r. do 31.12.2010 r.
 • Celem projektu był wzrost poziomu edukacji, integracji, zdrowia oraz aktywności zawodowej członków społeczności romskiej. Działania projektowe przyczyniły się do poprawy sytuacji socjalnej rodzin romskich, a także wzrostu liczby osób ze społeczności romskiej korzystających z dodatkowych form pomocy medycznej.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: wsparcie asystenta romskiego, zajęcia edukacyjne i opiekuńczo - wychowawcze prowadzone dla dzieci w Integracyjnej Grupie Przedszkolnej „Alladyn”, zajęcia logopedyczne, reedukacyjne, psychologiczne rytmiczne, spotkania okolicznościowe i integracyjne, wspólne wyjścia, akcja „Lato w mieście”, współpraca z rodzicami, działania profilaktyczno-zdrowotne – pielęgniarka środowiskowa, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, festyn integracyjno-zdrowotny.
 • Łączny koszt zadania 485.629,87 zł.
 • W projekcie udział wzięło 55 rodzin (154 osoby).   

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej – „Pokonać siebie”


 • Priorytet VII - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Realizacja projektu w okresie od 1.09.2010 r. do 31.10.2011r.
 • Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: praca socjalna, diagnoza problemów i potencjałów, szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych, wyjazdowe warsztaty integracyjno-aktywizujące, indywidualne konsultacje, warsztaty komunikacji, asertywności, szkolenia komputerowe, grupa wsparcia, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, zajęcia aktywizacyjne – diagnoza kompetencji zawodowych, warsztat autoprezentacji, warsztaty
  nt. prawa pracy, nt. rynku pracy, zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu, wydanie publikacji i materiałów promocyjnych.
 • Łączny koszt zadania 458.103 zł.
 • W projekcie udział wzięło 27 osób.

Projekt pn. „Dajmy się poznać”- Aktywizacja społeczna – zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi


 • Priorytet VII - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Realizacja projektu w okresie od 1.08.2010 r. do 31.03.2012 r.
 • Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie lub zaburzonymi emocjonalnie zrezygnowały z aktywności zawodowej i ograniczyły aktywność społeczną.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, grupa wsparcia dla dorosłych, zajęcia opiekuńczo – rozwojowe dla dzieci, pomoc psychologiczna, wyjazd terapeutyczno-rekreacyjny, indywidualne konsultacje doradcy zawodowego, warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy zawodowe, wyjścia integracyjne, spotkania świąteczne, opracowanie i wydanie poradnika dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.
 • Łączny koszt zadania 388.801 zł.
 • W projekcie udział wzięło 19 rodzin.

Projekt pn. „Blok, Podwórko Kamienice – Ożywiły się Dzielnice”


 • Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy
  i integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Realizacja projektu w okresie od 1.10.2011 r. do 31.12.2012 r.
 • Program był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga–Południe, Urząd Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Praga Północ oraz trzech partnerów, w tym na terenie Pragi-Południe Stowarzyszenie  „Wspólne Podwórko”.
 • Celem projektu była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z obszarów kryzysowych.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: 2 Kluby Młodzieżowe- oferta klubów stanowi alternatywną formę spędzania czasu wolnego młodzieży w wieku 15-25 lat, Streetworking- integralna część Klubów Młodzieżowych, działania  z młodzieżą na podwórkach dzielnicy polegające na motywowaniu do zmian, wsparciu emocjonalnym, Klub Integracji Społecznej - miejsce spotkań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w którym prowadzona była praca socjalna, indywidualne konsultacje z psychologiem, terapeutami, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, warsztaty profilaktyki medyczno-zdrowotnej, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia integracyjne - wyjazd surwiwalowy, wycieczka, spotkania świąteczne, wyjścia.
 • Łączny koszt zadania 797.181 zł
 • W działaniach projektowych podjętych przez OPS udział wzięły 103 osoby.

Projekt pn. „Twój Dom ”- Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy


 • Projekt 1.18 –Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                                                                         
 • Realizacja projektu w okresie od 1.03.2012 r. do 31.08.2013 r.
 • Program był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga–Południe oraz trzech Partnerów: Caritas DWP, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”.
 • Celem projektu było przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności tj. standardu partnerstwa lokalnego, streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia  i edukacji w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie dzielnicy Praga –Południe.
 • W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: opracowano wstępną koncepcję rozwiązania problemu bezdomności na terenie dzielnicy, uczestnictwo w szkoleniach związanych
  z tematyką osób bezdomnych, pomoc w oddłużaniu mieszkań, motywowanie do podjęcia terapii, grupa wsparcia, zajęcia aktywizacji zawodowej, grupa psychoedukacyjna, indywidualne konsultacje, wyjazdowe warsztaty integracyjno-aktywizujące, warsztaty komunikacji interpersonalne, i asertywności, zajęcia z prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, trening budżetowy, kurs komputerowy. Utworzono 3 Punkty Konsultacyjno-Doradcze – poradnictwo socjalne, psychologiczne, zawodowe, prawne. 11 uczestników, którzy ukończyli program, otrzymali rekomendację OPS, która stanowiła podstawę otrzymania lokalu socjalnego z zasobów dzielnicy. Dla pracowników OPS i organizacji partnerskich zostały zorganizowane szkolenia z „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Pracy z klientem bezdomnym i zagrożonym bezdomnością”, „Metody pracy socjalnej z klientem w oparciu o terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach”.
 • Łączny koszt zadania 986.220 zł w tym działania OPS  279.900 zł
 • W działaniach projektowych podjętych przez OPS udział wzięło 299 osób, w pozostałych działaniach podejmowanych przez organizacje partnerskie udział wzięło 796 osób.
Wykonanie: Hostlab