2015-2017


W latach 2015-2017 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy realizował następujące projekty:

Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja

Projekt zrealizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2017.

Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2017

Cel projektu: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, w tym wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy.

Odbiorcy projektu:Osiągnięte rezultaty projektu:

Całkowita wartość projektu: 95 072,00 zł.

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 65 600,00 zł.

 

„Dwie kultury – jedno podwórko - 2016 rok”

Program realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2016

Cel projektu: wsparcie zadań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności dzieci polskich i romskich.

Odbiorcy projektu: 66 dzieci w wieku od 6 – 15 lat (28 z rodzin romskich, 38 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystenta romskiego

Działania w projekcie: W ramach projektu, dla dzieci z rodzin polskich i romskich, realizowane były zajęcia opiekuńczo–wychowawcze i edukacyjne prowadzone metodą pedagogiki ulicy w łącznym wymiarze 520 godzin. Prowadziło je dwóch zatrudnionych z zewnątrz streetworkerów, których wspomagali w zakresie prowadzenia części zajęć i w okresie wakacyjnym psycholog i etatowi pracownicy OPS: koordynator programu oraz asystent romski. Uczestniczyło w nich łącznie 66 dzieci w wieku 6 – 15 lat (28 z rodzin romskich, 38 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystenta romskiego.

Całkowita wartość projektu: 147 088,05 zł.

 

Poznaj Świat Romów

Program realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce, w roku 2016.

Termin realizacji: maj – październik 2016

Cel projektu: Głównym zadaniem w ramach projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz urzędników i pracowników instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej. Celem było poznanie kultury i obyczajowości romskiej wśród lokalnej społeczności polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju i edukacji dzieci romskich) oraz integracja i edukacja profesjonalistów z terenu Dzielnicy Praga – Południe oraz innych dzielnic, w których zamieszkują Romowie w celu wypracowania w kolejnych latach spójnego lokalnego systemu wsparcia na rzecz społeczności romskiej. W ramach programu zorganizowano konferencję i warsztaty, które zainicjowały współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi.

Całkowita wartość projektu: 28 593,40

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 18 302,40 zł

 

 

2008-2014


W latach 2008-2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy realizował następujące projekty:

Projekt pn. „Bądź aktywny w życiu”


Projekt pn. „Odnajdziemy wspólne drogi – południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów”


Projekt pn. Klub Integracji Społecznej – „Pokonać siebie”


Projekt pn. „Dajmy się poznać”- Aktywizacja społeczna – zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi


Projekt pn. „Blok, Podwórko Kamienice – Ożywiły się Dzielnice”


Projekt pn. „Twój Dom ”- Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy