Oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2017 r. na terenie m.st. Warszawy


http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Od 15 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Praga - Południe funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy  nr 1662/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Paca 42, 04- 366 Warszawa. tel: 22 277-33-66; 22 277- 33- 59

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Agnieszka Skyrpan

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres. 

Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”: 

1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04- 007 Warszawa,
    Wydział Prewencji KRP VII ( dzielnicowi),  ul. Umińskiego 22.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04 – 366 Warszawa,
    Filia przy ul. Wiatracznej 11,
    Filia przy ul. Walecznych 59,
    Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Paca 42.

3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. L. Kruczkowskiego 2, 00 - 412 Warszawa
    oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy
    dla Dzielnicy Praga – Południe, ul. Paca 39.

4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy
    (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać
    zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia
    (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania
    obdukcji).

Obowiązujące akty prawne 

Instytucje i organizacje udzielające pomocy

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

 

Poradniki znajdują się  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/