tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
Projekty - nawigacja
Projekty
 

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy realizuje następujące projekty:


Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020


 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie: 

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"

Dom Pomocy Społecznej "Leśny"

Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
 • usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
 • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Kontakt z koordynatorem projektu:
Iwona Przybyła,
tel. 22 443 02 68
e-mail: iprzybyla(at)um.warszawa.pl

Pliki do pobrania dostępne na stronie http://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY

Z@opiekowani


 

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych
w m.st. Warszawie”

projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Projekt realizowany jest we współpracy z 6 ośrodkami pomocy społecznej:
 1. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego,
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
 5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 6. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.
 Główne działania w projekcie:
 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • usługi opiekuńcze,
 • teleopieka.

 

 

Odzyskać Przyszłość


" Odzyskać Przyszłość" - projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16
realizowany w ramach Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno – zatrudnieniowej 50 osób (25 k i 25 m) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa.

 

 Uczestnicy projektu:

 • 30 osób bezdomnych;

 • 20 osób bezrobotnych z III profilem pomocy.

Min. 80% doświadcza wielokrotnego wykluczenia, min. 10% to osoby z niepełnosprawnością, preferowane są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
Każdy z uczestników realizuje indywidualną ścieżkę reintegracji:
 • dla osób bezdomnych jest to indywidualny program wychodzenia z bezdomności; uwzględniający: zajęcia psychoedukacji grupowej, indywidualne konsultacje psychologa i terapeuty, pracę socjalną (na podst. kontraktu socjalnego), udział w pracach charytatywnych i formach integracyjnych;
 • dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy są to: konsultacje psychologa, doradcy zawodowego, praca socjalna (na podst. kontraktu socjalnego), Program Aktywizacja i Integracja, udział w Pracach Społecznie Użytecznych, Szkolenia i kursy zawodowe.

 Planowane efekty projektu:

 • 50 osób (25K i 25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
 • 5 osób (2K i 3M) z niepełnosprawnościami znaczną / sprzężoną / intelektualną zostanie objętych wsparciem w programie
 • 12 os. (6K i 6M) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu (ukończy kursy i szkolenia zawodowe)
 • 28 os. (14K i 14M) poszukuje pracy po opuszczeniu programu
 • 15 os. (7K i 8M) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z działalnością gospodarczą)
 • 34% (17 os.) uczestników dokona postępu w aktywizacji społecznej
 • 22% (11 os.) uczestników podejmie zatrudnienie (w tym 2 os z niepełnosprawnościami)
 • 18 osób (9K i 9M) zostanie objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
Min. 15 os. bezdomnych otrzyma mieszkania po zakończeniu projektu. Zarząd Dzielnicy zapewnił mieszkania wszystkim uczestnikom, którzy ukończą program wychodzenia z bezdomności.
Koordynator projektu: Ewa Sobolewska, tel. 22 277 33 82
Całkowita wartość projektu: 518 835,00 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 415 068,00 zł.

 

Celem jest praca


Celem jest praca

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-8549/17
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 28 lutego 2020 r.

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w okresie od VII 2018 do II 2020 poprzez: nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, podjęcie decyzji dot. wyboru/zmiany zawodu; wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; utrzymanie zatrudnienia oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn) zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

 

Działania: W ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio dobrane do potrzeb działania:

 1. Pomoc finansowa w postaci zasiłków.

 2. Warsztaty w ramach PAI obejmujące: umiejętności społeczne, komunikację, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja, poczucie własnej wartości, umiejętności związane z rynkiem pracy.

 3. Konsultacje indywidualne specjalisty wizerunku

 4. Prace społecznie użyteczne

 5. Warsztaty komputerowe

 6. Szkolenia i kursy zawodowe

 7. Pogłębiona praca socjalna

 8. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i/lub psychologiem

Całkowita wartość projektu: 308 162,50 zł

Wartość dofinansowania: 244 997,50 zł

 

 

Aktywna Rodzina


                                                                                

Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej
rodzin z dziećmi”

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7943/17 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2017 r. - 31 października 2019 r.

 

Cel projektu: wzrost efektywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) z rodzin: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci w okresie XI 2017 - X 2019

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) z rodzin: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy Praga – Południe, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem.

 

Działania: W ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio dobrane do potrzeb działania:

  1. Udzielanie pomocy finansowej uczestnikom w postaci zasiłków: XI 2017 – X 2019

  2. Intensywna praca socjalna: XI 2017 – X 2019

  3. Wsparcie asystenta rodziny: XI 2017 – X 2019

  4. Poradnictwo psychologiczne: XI 2017 – X 2019

  5. Intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne: II – X 2018

  6. Warsztaty grupowe dla uczestników (m.in. kompetencje wychowawcze, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, edukacja finansowa, radzenie sobie ze stresem): II 2018 – V 2019

  7. Zajęcia integracyjne: spotkania wigilijne i wielkanocne dla uczestników: XI 2017 – X 2019

  8. Edukacja zdrowotna: II – X 2018

  9. Usługi stomatologiczne: I – X 2019

  10. Kursy i szkolenia zawodowe: I – X 2019

  11. Wsparcie asystenta aktywizacji zawodowej: IX 2018 – V 2019

Koordynator projektu: Elżbieta Strzemieczna, tel. 22 227 33 76

Całkowita wartość projektu: 550 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 440 000,00 zł

 

 

 


Profesjonalni i Pomocni


 

„Profesjonalni i Pomocni”

projekt nr POWR.02.05.00-00-0136/17
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Cel projektu: podniesienie jakości obsługi klientów w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga
                     Południe m.st. Warszawy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych   
                     polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej
                     oraz usług.

Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja trzech celów szczegółowych wynikających z potrzeb OPS:

 1. wdrożenie zmian organizacyjnych (formalne rozdzielenie pracy administracyjnej od socjalnej),
 2. podniesienie kompetencji pracowników (dostosowanych do zadań wynikających z rozdzielenia pracy administracyjnej od socjalnej),
 3. poprawa warunków pracy i obsługi klienta (warunki zewnętrzne i techniczne odpowiadające rozdzieleniu pracy administracyjnej od socjalnej).

Uczestnicy projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i jego pracownicy

 

Działania:

 1. Zmiany organizacyjne – praca Zespołu Roboczego przygotowującego rekomendacje do wprowadzania zmian w ośrodku, nowy Regulamin ośrodka i inne dokumenty wewnętrzne

 2. Kompetencje pracowników – szkolenia i kursy dla pracowników ośrodka, regularne superwizje

 3. Warunki pracy i obsługi klienta – zatrudnienie 4 nowych pracowników i doposażenie ich stanowisk pracy, dostosowanie łazienki w jednej filii do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Całkowita wartość projektu: 575 255,00 zł

Wartość dofinansowania: 575 255,00 zł

 

 

 

 

 

W roku 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy realizuje następujące projekty:

Projekt „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”


                                                                       

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy realizuje projekt „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2017.

Termin realizacji:

czerwiec – grudzień 2017

Cel projektu:

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, w tym wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy.

Odbiorcy projektu:

 1. Osoby zagrożone przemocą i z doświadczeniem przemocy w rodzinie,
 2. Personel medyczny SZPZLO Praga – Południe,
 3. Pielęgniarki z NZOZ Centrum Medycyny Szkolnej,
 4. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe,
 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Oczekiwane rezultaty projektu:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej
 • integracja środowisk i działań na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskiej Karty” wśród osób uwikłanych bądź zagrożonych przemocą
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób i rodzin z problemem przemocy
 • sporządzenie i kolportaż poradnika „Bądź czujny na przemoc!”                                                                                                              

Koordynator projektu: Elżbieta Strzemieczna, tel. 22 227 33 67

Całkowita wartość projektu: 95 072,00 zł.

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 65 600,00 zł.

Zadanie publiczne „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy realizuje następujące projekty


Projekt "Wspieranie rodziny" rok 2016


W bieżącym roku projekt "Wspieranie rodziny" będzie realizowany w następujących blokach tematycznych:

 • Konsultacje i interwencje w środowisku  - na prośbę pracownika socjalnego dwóch pedagogów będzie wchodziło w środowiska wymagające konsultacji

Celem konsultacji będzie:

- wstępna diagnoza problemów rodziny,

- poszerzenie wiedzy o rodzinie  i opracowanie właściwego dla niej planu pracy,

- udzielenie informacji rodzinie  na temat metod wychowawczych, pomoc w znalezieniu sposobu radzenia sobie z problemami  
   lub  nakierowanie jej  na kontakt ze specjalistą,

- informacja na temat oferty Działu Pomocy Specjalistycznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Konsultacje indywidualne i spotkania warsztatowe dotyczące planowania budżetu domowego

Oferta edukatorów skierowana jest zarówno do grup odbiorców jak i do klienta indywidualnego.

Warsztaty z zakresu edukacji finansowej przeprowadzone będą dla grupy osób, które uczestniczą w projektach Klubu Integracji Społecznej, Wychodzenia z Bezdomności oraz Programu „FENIX”.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba edukacja z tego zakresu będzie wdrożona w innych grupach odbiorców, które spotykają się w OPS w ramach innych działań.

Edukatorzy będą także gotowi do przyjmowania klientów na indywidualne konsultacje w ramach w/w zagadnienia.

Zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia będą dotyczyły następujących obszarów:

- konstruowania i prowadzenia budżetu domowego (analiza wpływów i wydatków, w tym sezonowych, poszukiwanie „złodziei  pieniędzy”, poszukiwanie oszczędności w budżecie, analiza zachowań konsumenckich, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów),

- oszczędzanie,

- kredyty/pożyczki (badanie zdolności kredytowej, koszty pożyczki, RRSO),

- „chwilówki” i niebezpieczeństwa z nimi związane, informacja nt. ustawy „antylichwiarskiej”

- instrumenty chroniące konsumenta (UOKiK, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, Arbiter Bankowy, Rzecznik Finansowy),

- zadłużenia, jak ich unikać i co robić, gdy się zadłużymy,

- upadłość konsumencka.

 • Pomoc psychologiczna

Klienci zgłoszeni do projektu „Wspieranie rodziny” mogą korzystać z pomocy psychologicznej. Rodziny mogą liczyć na indywidualne konsultacje psychologiczne, terapię małżeńską, pomoc w sprawach problemów z dziećmi w ramach spotkań z psychologami zatrudnionym w OPS, mediacje.

Na konsultacje psychologiczne klienci będą zapisywani przez asystentów rodziny,pedagogów oraz pracowników socjalnych.

 • Praca z rodzinami, których dzieci decyzją Sądu zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin z projektu  "Uwaga dziecko".

Celem zajęć warsztatowych będzie:

- kształtowanie umiejętności komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem,

- nauka rozpoznawania uczuć i potrzeb dziecka,

- nauka radzenia sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami dziecka,

- wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego.

 • Klub Rodzica

Zajęcia w Klubie Rodzica dają możliwość odkrywania podobieństw pomiędzy uczestnikami, zmniejszają poczucie wyobcowania, umożliwiają otrzymanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, które pozwalają na refleksje dotyczące własnego postępowania.

Tematyka zajęć skoncentrowana będzie na rozwijaniu umiejętności społecznych, kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwijania konfliktów, budowania pozytywnych relacji z dziećmi, nauce konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

 • Ku zmianie

 Zajęcia adresowane są do osób objętych wsparciem asystentów rodziny. Osoby te wyróżniają się spośród innych beneficjentów większą motywacją do pracy psychologicznej nad sobą.

Głównym celem grupy jest podniesienie poziomu kompetencji intra i interpersonalnych uczestników oraz poszerzenie świadomości uczestników z zakresu wiedzy o swoich emocjach, umiejętnościach, kompetencjach i ich wpływie na codzienne funkcjonowanie.

Celami szczegółowymi będą m.in.:

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,

- dbania o siebie swoje zdrowie i wygląd zewnętrzny,

- wzmacnianie motywacji do zmiany trudnej sytuacji życiowej.

 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Dla obu grup w dalszym ciągu istnieje potrzeba stworzenia oferty opiekuńczej dla dzieci. Rodzice uczestniczący w zajęciach bardzo często nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci, dlatego przychodzą na zajęcia razem z nimi.

Do zadań animatorki będzie należało:

- przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce,

- prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych,

- współpraca z pracownikami OPS w zakresie prowadzenia zajęć.

Celem zajęć opiekuńczo wychowawczych poza zapewnieniem możliwości udziału w zajęciach rodzicom będzie m.in.:

- pomoc w odkrywaniu możliwości i predyspozycji dzieci,

- nauka samodzielności,

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 • Konsultacje pielęgniarskie

W ramach projektu podobnie jak w latach ubiegłych w OPS będziemy kontynuować profilaktykę zdrowia i higieny rodzin poprzez spotkania z pielęgniarką.

Do zadań pielęgniarek będą należały wizyty domowe składane osobom zgłoszonym do projektu zwłaszcza młodym matkom nie mającym wiedzy na temat podstawowych potrzeb małego dziecka: pielęgnacji, leczenia, odżywiania itp. Zatrudnione pielęgniarki udzielać będą porad medycznych, żywieniowych i higienicznych. Do zadań pielęgniarek należeć będzie także nauka pielęgnacji właściwej opieki nad dzieckiem.

 • Imprezy integracyjno – edukacyjne - świąteczne

Nieodłącznym elementem projektu są imprezy, których zadaniem jest integracja, edukacja i rekreacja. Imprezy są ważną częścią projektu, stanowią atrakcję dla uczestników projektu, stanowią alternatywę spędzania czasu wolnego, dla pracowników Ośrodka stanowią okazję do obserwowania relacji rodzinnych.

 • Usługi specjalistyczne

Projekt socjalny w roku 2016 przewiduje wprowadzenie usług zgodnie z art. 10 ustawy „O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Zamierzamy w roku bieżącym przeprowadzić pilotażowy program od września do grudnia br.

Usługi specjalistyczne przewidziane będą dla osób, które mają specyficzne problemy z dziećmi takie jak ADHD, autyzm, problemy z koncentracją, wymagające lub posiadające diagnozę psychologiczną.

Usługi będą świadczone w celu wsparcia rodziny w uzyskaniu diagnozy dziecka lub wstępną jego diagnozę, wsparcie w wypełnianiu zaleceń zawartych w orzeczeniu w przypadku dzieci, posiadających rozpoznanie problemów.

W zakresie pomocy specjalistycznej w w/w zakresie na terenie Dzielnicy Praga - Południe brak jest wystarczającej bezpłatnej pomocy. Często rodzice muszą długo oczekiwać na pomoc specjalisty, a czas w przypadku tych dzieci działa na niekorzyść.

Usługi specjalistyczne poprawią jakość życia rodzin i dzieci, przyczynią się także do poprawy funkcjonowania dzieci w szkołach, przedszkolach, grupach rówieśniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Środowiskowy Program Rehabilitacyjny "Razem Łatwiej" 2016


 

Środowiskowy program rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu jest realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej od 2001 roku. Od początku swojego istnienia program ewaluował, dochodziły nowe elementy, stare zaś były modyfikowane.
Głównym powodem wprowadzania zmian jest  dostosowanie Programu  do  potrzeb klientów, dopasowywanie form programu do oczekiwań oraz do możliwości poszczególnych grup odbiorców.

 Całość Programu podzielona jest na trzy moduły:

 • MODUŁ EDUKACYJNY
 • MODUŁ ROZWOJOWY
 • MODUŁ WSPARCIOWO - INTEGRACYJNY

Ponadto na każdym etapie pracy z klientami uzależnionymi od alkoholu, bądź pijącymi go w sposób ryzykowny a także członkami ich rodzin  obecne są indywidualne bądź rodzinne sesje terapeutyczne. Spotkania te ukierunkowane są głównie na :

 • diagnozę uzależnienia;
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne;
 • wsparcia w sytuacjach nagłych i niespodziewanych trudności;
 • przekazywanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego;
 • terapię ogólnorozwojową.

Moduł edukacyjny jest podstawowym elementem wprowadzającym do obszaru pracy nad sobą w kierunku motywacji do zmiany. Odkrywa i uzmysławia tematykę uzależnienia, rzeczywistą skalę problemu. Ma zadanie  systematyzowania i precyzowania zakresu posiadanej wiedzy.

W skład modułu edukacyjnego wchodzą:

 • Grupa edukacyjna
 • Indywidualne sesje z klientami, z członkami ich rodzin

Moduł Rozwojowy

Potrzeba podnoszenia umiejętności społecznych oraz konieczność rozwoju osobistego stanowi integralną część w procesie zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. Potrzeba zmiany oraz możliwość jej zrealizowania, obok abstynencji, jest fundamentem zatrzymującym niszczące działanie choroby.

W skład modułu rozwojowego wchodzą: Warsztaty „Budowanie poczucia własnej wartości”, Indywidualne sesje z klientami, z członkami ich rodzin

WYJAZDOWE WARSZTATY  „BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI”

Odbiorcy

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej,  uzależnieni  od  alkoholu,   uczestnicy Środowiskowego Programu Rehabilitacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, biorących udział w różnych formach pracy grupowej bądź indywidualnej.

Program jest ukierunkowany szczególnie na odkrywanie obszarów związanych ze sferą wewnętrznego świata człowieka – struktury  własnego „JA” – czyli centralnego elementu osobowości człowieka, który stanowi podstawę poczucia samoświadomości i tożsamości, a także pełni główną sterowniczą rolę w postępowaniu człowieka .

Ważnym czynnikiem dbania o trzeźwość jest również dbanie o higienę zdrowia fizycznego i psychicznego. Podpierając się informacjami zasłyszanymi w rozmowach z klientami wiemy, iż ważną formą wspomagającą zdrowie jest aktywność fizyczna związana z jazdą na rowerze.  Dlatego też proponujemy, aby wyjazd oprócz elementów czysto merytorycznych zawierał w sobie również pierwiastek dbania o zdrowie fizyczne w postaci wycieczek rowerowych.

Czas trwania programu

Całość warsztatów  przewidziana jest na 20  godzin pracy warsztatowej oraz wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Zajęcia przewidujemy przeprowadzać w plenerze, dokąd udawać się będziemy na rowerach. Stąd uzasadnione jest zaplanowanie 4 dni na jego przeprowadzenie (od czwartku do niedzieli).

Warsztat realizowany będzie metodami aktywnymi ( mini edukacja, „rundki”, wypowiedzi na forum, „burza mózgów” dyskusje, ćwiczenia w parach i grupach, praca z arkuszami, wymiana informacji zwrotnych, praca z wykorzystaniem fotografii), gdyż stosowanie metod aktywnych w pracy warsztatowej prowadzi do:

 • zwiększenia skuteczności w osiąganiu celu
 • możliwości motywowania uczestników do działania
 • możliwości rozwijania twórczego myślenia, kreatywności uczestników
 • integracji wiedzy różnych prezentowanych aspektów
 • umiejętności współpracy i komunikacji w grupie
 • umiejętności organizowania pracy własnej i innych

Stosowanie metod aktywnych rozbudza zainteresowanie, daje możliwość uczestnictwa w procesie dydaktycznym, pozwala na autentyzm i otwarcie się zarówno na siebie, jak i na innych uczestników.

Cele i przewidywane efekty programu:

 • Stworzenie warunków do doświadczania siebie, odkrywania potencjałów, zasobów, własnych umiejętności;
 • Umiejętne docenianie, rozwijanie i wykorzystywanie własnych potencjałów
 • nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu i nazywaniu własnych uczuć i stanów emocjonalnych
 • Nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się;
 • Budowanie poczucia własnej wartości, godności, szacunku do samego siebie;
 • Budowanie szacunku, pokory do innych ludzi, do świata.

Moduł Wsparciowo-Integracyjny

Jego zadaniem jest wzbudzanie poczucia bliskości, rozumienia innych. Dodatkowe poszerzanie programu o włączanie do niego osób pozostających w bliskim kontakcie z uczestnikami programu sprzyja pozbywaniu się poczuciu wstydu, izolowania się i pozostawania z nim. Wyjazdy połączone z grillowaniem, spotkania świąteczne oraz jubileuszowe -  spełniają funkcję integracyjną, połączoną z nabywaniem umiejętności bycia z innymi oraz pokazywaniem zdrowych zasad i wzorców współżycia społecznego.

W skład modułu wsparciowo – integracyjnego  wchodzą:

 • Grupa wsparcia
 • Spotkania z osobami mogącymi zainspirować, zmotywować klientów do działania ( np. osoby z pasją, lekarze, muzycy), spotkania filmowe i dyskusje, wspólne grillowanie, wyjazd na grzybobranie
 • Uroczyste spotkania świąteczne, jubileuszowe

GRUPA WSPARCIA

Odbiorcami programu są klienci Ośrodka Pomocy Społecznej uzależnieni od alkoholu. którzy ukończyli podstawowe programy terapii uzależnień w ośrodkach lecznictwa odwykowego, bądź ukończyli cykle zajęć w grupie edukacyjnej, lub brali udział w spotkaniach indywidualnych z terapeutami. Są to osoby, które nadal chcą pracować nad utrzymaniem abstynencji i poszukują dróg i sposobów na realizowanie tego założenia. Są to osoby, które poszukują odpowiedzi na pytanie: jak żyć, aby być spełnionym, aby jak najdłużej cieszyć się trzeźwością.

Cele programu:

 • wspieranie decyzji utrzymywania abstynencji (podstawowy element trzeźwienia);
 • wczesne rozpoznawanie objawów nawrotu choroby alkoholowej u uczestnika;
 • tworzenie doraźnych sposobów radzenia sobie z rozpoznanymi objawami;
 • budowanie strategii radzenia sobie z „powrotami do picia”, jako zespołem zmian wywołanych przez uaktywnione mechanizmy uzależnienia w sposobie myślenia i zachowania;
 • nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu i nazywaniu własnych uczuć i stanów emocjonalnych, jako wspomagających proces zdrowienia z uzależnienia;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych wspomagających radzenie sobie z problemami;
 • poszukiwanie własnych, indywidualnych dróg związanych z osiąganiem satysfakcjonującej jakości życia, zadowolenia, spokoju wewnętrznego.

Program "Wychodzenie z bezdomności"


Program jest skierowany do osób bezdomnych – zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS
Do programu będą zakwalifikowane wyłącznie osoby:

 • silnie zmotywowane do zmiany swej sytuacji,
 • mogące udokumentować co najmniej 2 letni pobyt w Warszawie,
 • nie uzależnione od alkoholu / narkotyków lub po przebytym leczeniu odwykowym,
 • posiadające dochód – dochód nie może  przekroczyć kwoty 2289,17 zł brutto
  w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1760,90 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • przebywające na terenie Dzielnicy Praga-Południe podczas rekrutacji do programu oraz w czasie trwania całego programu.

Priorytetowo będą brane pod uwagę osoby:

 • które nie utraciły posiadanego lokalu z własnej winy,
 • przebywające w miejscach niemieszkalnych,
 • schronisku, noclegowni i ośrodkach interwencji kryzysowej na terenie Pragi-Południe w tym w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Chlubnej 9,
 • zasiedlających piwnice, strychy, altanki w ogródkach działkowych, itp.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, jednocześnie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, po ewentualnym zakwalifikowaniu, są zobowiązane do uczestnictwa w programie wraz ze współmałżonkiem/partnerem.

Partnerzy:

 • Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Patronat”, Stowarzyszenie Monar, Pogotowie Interwencji Społecznej,
 • Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe

Rekrutacja:

Rekrutacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych OPS, kierowników schronisk, pracowników WZL, ZGN, kuratorów, dopuszcza się również bezpośrednie zgłoszenia osób bezdomnych.

Podstawę zgłoszenia stanowi wypełniona przez osobę kierującą lub przez kandydata Karta zgłoszenia do programu „Wychodzenia z Bezdomności” .

Każdy z kandydatów jest zobowiązany do odbycia dwóch rozmów kwalifikacyjnych z realizatorami programu, mających na celu ustalenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej kandydata oraz zbadanie jego motywacji do przystąpienia do projektu.

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół ds. rekrutacji, powołany Zarządzeniem Dyrektora OPS, w skład którego wchodzą pracownicy Ośrodka. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata decyduje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do programu zostanie przyjętych maksymalnie 28 osób.

Warunkiem przystąpienia do programu jest podpisanie przez kandydata „Umowy w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności” .

Cele programu:

 • wsparcie działań zmierzających do powrotu do życia społecznego poprzez rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych, realizowanych poprzez treningi, warsztaty i grupę edukacyjną,
 • pobudzanie do rozwoju osobistego, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, diagnozowanie dysfunkcji i nazywanie problemów poprzez przejście indywidualnego procesu terapeutycznego,
 • aktywizacja psychospołeczna i zawodowa uczestników poprzez zwiększenie aktywności na rynku pracy,
 • wsparcie socjalno-bytowe uczestników poprzez realizację zadań zawartych
  w kontraktach socjalnych.
 • otrzymanie rekomendacji niezbędnej do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Dzielnicy.

Wyjazd integracyjno-motywujący

Cele warsztatów integracyjno – motywujących:

 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników – rozwój w zakresie: otwartej komunikacji, samopoznania, samoświadomości, asertywności,
 • integracja uczestników i rozwój współpracy, współdziałania na rzecz innych uczestników,
 • aktywny, zdrowy wypoczynek modelujący czynne spędzanie wolnego czasu.

 

Grupa psychoedukacyjna

Stałym i obowiązkowym elementem dla wszystkich uczestników programu będzie udział w grupie psychoedukacyjnej, prowadzonej w oparciu o metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ze względu na dużą liczbę uczestników, zostaną oni podzieleni na dwie równoległe grupy, przy założeniu, że osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim będą uczestniczyć w zajęciach osobno. Spotkania w ramach grupy psychoedukacyjnej będą odbywać się jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia 2016 r. do końca marca 2017 r.

Cele grupy:

 • motywowanie do podejmowania konstruktywnych działań,
 • wyznaczanie i wspieranie w realizacji celów,
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych,
 • integracja uczestników.

Ponadto w trakcie realizacji programu zaplanowano dwa weekendowe warsztaty, dotyczące:

 • uzależnień, współuzależnień, DDA (20 godzin),
 • komunikacji i asertywności (20 godzin),

Warsztat edukacyjny dot. uzależnień, współuzależnieni, DDA

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat:

 • mechanizmów uzależnienia,
 • uzależnienia od alkoholu, jego specyfiki i mechanizmów obronnych,
 • współuzależnienia, jego symptomów oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem,
 • dorastania w rodzinie alkoholowej oraz trudności w życiu dorosłym, które z tego faktu wynikają,
 • zapobiegania powrotom do picia – jako jednego z elementów zdrowienia
  w przypadku osób zdiagnozowanych jako uzależnione.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące obszary:

 • czym jest uzależnienie, przebieg procesu, od czego zależy,
 • mechanizmy uzależnienia rozumianego jako choroba i jako nawyk,
 • cechy zespołu uzależnienia od alkoholu,
 • fazy rozwoju choroby alkoholowej i na jej przykładzie innych uzależnień,
 • nałogowe regulowanie uczuć i emocji,
 • mechanizm iluzji i zaprzeczania,
 • podwójna tożsamość osoby uzależnionej,
 • nawroty choroby alkoholowej – sygnały ostrzegawcze, wyzwalacze, itp.,
 • dlaczego tak trudno rozpocząć leczenie?
 • role w rodzinie alkoholowej,
 • trudności adaptacyjne w życiu wynikające z przyjętych w dzieciństwie ról,
 • współuzależnienie – czym jest, jakie ma objawy, co warto robić dla siebie a co warto robić na rzecz osoby uzależnionej

Warsztat dot. prawidłowej komunikacji i asertywności

Cele i efekty warsztatów:

 • uświadomienie sobie przez uczestników tradycyjnych założeń, według których często postępują ludzie,
 • poznanie asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania, wyrażania próśb,
 • poznanie strategii asertywnych,
 • nauka mówienia NIE,
 • nauka radzenia sobie z krytyką oraz atakiem,
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze złością,
 • przećwiczenie sytuacji trudnych dla uczestników,
 • zmiana dotychczasowego wyrażania siebie na bardziej asertywny,
 • budowanie lepszej samooceny uczestników i ich wiary w swoje możliwości,
 • wsparcie uczestników w ich dążeniu do zmiany.

Indywidualna praca z klientem:

Kontrakt socjalny

 • rejestracji w PUP,
 • podejmowania działań zmierzających do podjęcia pracy – kontakt z Klubem Pracy,
 • podjęcia leczenia odwykowego,
 • wykonywania badań lekarskich,
 • wyjaśniania spraw związanych z dotychczasowym zatrudnieniem, ustaleniem stopnia niepełnosprawności, alimentacyjnych i innych,
 • odtwarzania i dostarczania brakujących dokumentów,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez pracownika socjalnego,
 • udzielania pomocy finansowej i rzeczowej.

 

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne mają na celu m.in.:

 • diagnozowanie  zasobów klienta i jego środowiska,
 • budowanie obrazu życia, który klient chce osiągnąć,
 • poszukiwanie sytuacji i takich okresów życia kiedy klient lepiej radził sobie
  z trudnościami,
 • poszukiwanie konstruktywnych aspektów życia klienta,
 • planowanie i realizacja małych etapów wprowadzania zmian w życiu klienta
  z poszanowaniem jego poczucia godności i upoważnieniem danym przez klienta,
 • określenie hierarchii wartości,
 • analizowanie ról w rodzinie i przypisywanie im atrybutów,
 • rozpoznawanie uczuć i rozwijanie umiejętności bezpiecznego ich wyrażania
  i konstruktywnego wykorzystania.

Działania charytatywne na rzecz mieszkańców Dzielnicy lub OPS

Obowiązkowym zadaniem dla każdego uczestnika będzie wykonanie prac charytatywnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe lub OPS w wymiarze minimum 20 godzin. Zadania dla uczestników będą wyznaczane przez realizatorów z uwzględnieniem ich umiejętności i możliwości czasowych.
Każde zadanie wykonane przez uczestników programu będzie odnotowywane w imiennej Karcie działań charytatywnych

Zadania te obejmują, m.in.: pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom (dotarcie do placówek służby zdrowia, sprzątanie, podanie posiłku, wyprowadzanie psa na spacer, drobne prace remontowe i naprawy sprzętów), pomoc w magazynie meblowym (naprawa, renowacja mebli), itp.

Uporczywe naruszanie zasad programu przez uczestnika oraz nie wywiązywanie się z zobowiązań spowoduje rozwiązanie umowy.

 

Imprezy okolicznościowe:

Imprezy okolicznościowe będą organizowane dla uczestników i ich rodzin przy udziale pracowników bezpośrednio zaangażowanych w program:

 • wycieczka jednodniowa,
 • uroczyste spotkanie z okazji świąt,
 • spotkanie z okazji zakończenia programu.

 

Przewidywane rezultaty programu:

 • Poprawa sytuacji życiowej uczestników poprzez:
 • nabycie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • podniesienie samooceny,
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do poprawy relacji z rodziną,
 • podjęcie leczenia odwykowego,
 • uregulowanie spraw związanych z odtwarzaniem niezbędnych dokumentów,
 • zwiększenie aktywności na rynku pracy,
 • uzyskanie pomocy finansowej, rzeczowej.
 • Otrzymanie rekomendacji niezbędnej do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Dzielnicy.

 

Wykonanie: Hostlab