tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
COMPAS – w dobrym kierunku i na własnym szlaku
 

Logo Programu Compas

„COMPAS – w dobrym kierunku i na własnym szlaku” 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022.


Okres realizacji projektu:
01.06.2022 r. - 31.12.2022 r.

Poradnik: "W labiryncie CYBERŚWIATA"

 

Cel projektu: Głównym celem jest wdrożenie kompleksowej pomocy i wsparcia dla 20 dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

 

Uczestnicy projektu: 

 • Dzieci w wieku 3-7 lat (5 dzieci),

 • Dzieci w wieku 8-12 lat (5 dzieci),

 • Dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat (10 osób),

 • Rodzice i opiekunowie dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie lub doznających przemocy w rodzinie (15 osób).

 

Działanie 1.  Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży  z rodzinie dotkniętych przemocą w rodzinie  

 • Warsztaty z psychologiem dla dzieci i młodzieży, 
 • Warsztaty terapeutyczne, 
 • Zajęcia pozaszkolne „pogotowie lekcyjne”.

 

Działanie 2.  Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie.  

 • Utworzenie funkcji „rzecznika dziecka”, 
 • „Kącik spraw prawnych”, 
 • Wsparcie specjalistyczne, 
 • Rodzinne warsztaty terapeutyczne o charakterze integracyjnym.

 

Działanie 3. Poszerzenie oferty środowiskowych form wsparcia o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

 • Opracowanie aplikacji „COMPAS na własnym szlaku”,
   
 • Opracowanie poradnika w formie elektronicznej o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy.

  

Wszystkie oferty wsparcia są bezpłatne

 

Zespół Programów i Projektów

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

(022) 277 33 69, 277 33 76 ul. Paca 42 wejście A

 

Wartość projektu: 153 500,00 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Wkład własny: 53 500,00 zł

Wykonanie: Hostlab