tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI
 

TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI


TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI


trampolina aktywności

 

„TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI”

 

Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Okres realizacji projektu: 04.2021 r. – 12.2021 r.

 

Cel projektu: Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Klubu Integracji Społecznej poprzez rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz zawodowej.

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, w szczególności do osób będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i nieaktywnych  zawodowo.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie kontraktu socjalnego.

 

Działania: Projekt socjalny „TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI” oferuje szereg działań dopasowanych indywidualnie do potrzeb uczestników m.in.:

 • konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego,
 • pośrednictwo pracy,
 • konsultacje psychologiczne,
 • konsultacje z terapeutą uzależnień,
 • konsultacje z psychiatrą,
 • poradnictwo prawne, socjalne i pedagogiczne,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • warsztaty z prawnikiem,
 • kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
 • prace społecznie użyteczne,
 • zajęcia integracyjne,
 • udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • udział w Klubie Inteligencji Praskiej,
 • udziału w samopomocowej grupie wsparcia.

 

Działania realizowane będą na kilku płaszczyznach: zawodowej, osobistej i społecznej, skierowane będą do 4 grup odbiorców:

 

 1. Aktywizacja młodych uczestników KIS 18-25 lat opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki pieczy zastępczej

Celem działania jest wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym. Zaplanowane aktywności w ramach projektu mają charakter profilaktyczny, umożliwiający polepszenie warunków rozwoju młodzieży i nabycie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych. Realizacja zadania przyczyni się także do wyrównywania szans edukacyjnych i przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy.

 

 1. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych

Celem działania jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zwiększanie motywacji do pracy oraz wzrost samooceny uczestników poprzez udział w warsztatach grupowych oraz indywidualnym poradnictwie specjalistycznym.

 

 1. Klub Inteligencji Praskiej

Oferta Klubu Inteligencji Praskiej skierowana jest do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe zainteresowanych dzieleniem się pasjami oraz wymianą doświadczeń. Założeniem tej inicjatywy jest nawiązywanie współpracy z twórcami (z różnych obszarów), znanymi osobami i instytucjami, m.in. z kręgu kultury (np. związanymi z filmem, teatrem, literaturą, spotkania podróżnicze online, fotografią).

 

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Celem zajęć jest wzmocnienie aktywności społeczno-zawodowej oraz kształtowanie postawy prospołecznej. Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, pobudzają do twórczości, uczą starannego i estetycznego wykonania prac, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, uruchamiają wyobraźnię i wrażliwość. Udział w Warsztatach będzie służył także wzmacnianiu poczucia własnej wartości, sprawczości i budowaniu wspierającej sieci kontaktów społecznych.

 

Koordynator projektu:

Justyna Baczewska

tel. 22 277 33 63

e-mail: j.baczewska@ops-pragapoludnie.pl

 

Wykonanie: Hostlab