tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Zamówienia Publiczne
mapa na podstronie
Zamówienia Publiczne - nawigacja
Zamówienia Publiczne
 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Zał.1 - mapa.pdf

Zał.2 - formularz oferty.pdf

Zał. 3 - wykaz usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.pdf

Zał. 4 - oświadczenie dot. potencjału technicznego.pdf

Zał. 5 - umowa.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Zał2.1-mapa.pdf

Zał.2-formularz oferty.pdf

Zał.3-wykaz usług.pdf

Zał.4-ogłoszenie dot.potencjału technicznego.pdf

Zał.5-umowa.pdf

 

Zaproszenie do składania ofert na docieplenie i izolacje ścian fundamentowych, osuszanie ścian w budynku przy ul. Walecznych 59 .


OPS/DAG/2/2018


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Zapytanie do zamawiającego.pdf

Wyjaśnienie.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

SIWZ.pdf

Informacje do celów statystycznych.pdf

Zał.1-Formularz oferty.pdf

Zał.2-Oświadczenie wykonawcy.pdf

Zał.3-Oświadczenie wykonawcy dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Zał.4-Zobowiązanie.pdf

Zał.5-Informacja o przynależności lub braku przynależności.pdf

Zał.6-Wykaz robót budowlanych.pdf

Zał.7-Wykaz osób.pdf

Zał.8-Umowa.pdf

Zał.9-Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.10-Kosztorys ofertowy.pdf

Zał.11-Klauzula informacyjna.pdf

Zaproszenie do składania ofert na docieplenie i izolacje ścian fundamentowych, osuszanie ścian w budynku przy ul. Walecznych 59 .


OPS/DAG/1/2018


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Informacja o treści złożonych ofert.pdf

 

Zapytania do zamawiającego z dnia 10.10.2018.pdf

Wyjaśnienia do zapytania.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zał.1-formularz oferty.pdf

Zał.2-oświadczenie wykonawcy.pdf

Zał.3-oświadczenie wykonawcy przesłanki.pdf

Zał.4 -zobowiązanie.pdf

Zał.5-informacja.pdf

Zał.6-wykaz robót budowlanych.pdf

Zał.7-wykaz osób.pdf

Zał.8-umowa.pdf

Zał.9-opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.10-przedmiar.pdf

Zał.11-klauzula.pdf

Zał.12-infomacja do celów statystycznych.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe na 2018 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Zapytanie ofertowe obiady.pdf

Mapa rejony.pdf

Formularz oferty,wykaz usług zgodny z przedmiotem zamówienia,umowa.pdf

Informacja o zawarciu umowy


informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/01/17 świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym OPS w ich miejscu zamieszkania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym OPS w ich miejscu zamieszkania.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych OPS/01/17


Zaproszenie OPS  - usługi opiekuńcze

Zał. Nr 1 do zaproszenia -koncepcja usług

Zał. Nr 2 do zaproszenia - formularz oferty

Zał. Nr 3 do zaproszenia  - wykaz osób

Zał Nr 4 do zaproszenia  -Oświadczenie Wykonawcy dot. osob

Zał Nr 5 do zaproszenia  - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w podstępowaniu

Zał. Nr 6 do zaproszenia  - wykaz usług

Zał Nr 7 do zaproszenia-Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. 8 do zaproszenia -wzór umowy

Zał. Nr 1 do koncepcji

Zał. Nr 2 do koncepcji

Zał. Nr 3 do koncepcji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.


Plan postępowań o udzielenie zam.pub. w 2017r.

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia OPS/04/16


strona 1  strona 2   strona 3   strona 4

 

 

ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia OPS/04/16


zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia OPS 04 16.

ogłoszenie dotyczące postępowania OPS/04/16


ogłoszenie dot postępowania OPS /04/16.

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/04/16


informacja o wyborze oferty dot postępowania OPS/04/16.

Informacja o zawarciu umowy z POMOST dot OPS 03 16


informacja o zawarciu umowy z POMOST dot OPS/03/16

Informacja o treści złożonych ofert w sprawie postępowania OPS/04/16


Informacja o treści złożonych ofert


Informacja

Zawarcie umowy w sprawie postępowania OPS/02/16


W wyniku postępowania prowadzonego za zasadach określonych w art. 138 ustawy o zamówieniach publicznych "Wyłonienie barów zlokalizowanych na terenie Pragi - Południe chętnych do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka zawarte zostały  umowy z wykonawcami  

Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi


Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych


Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wyłonienie realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( grupa osób chorych psychicznie ) z terenu Dzielnicy Praga- Południe


Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik do umowy

Indywidualny plan pracy

Raport z realizacji usług

Sprawozdanie z realizacji usług

Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie barów chętnych do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe


Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert

Mapa

 

 

 

Wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe


Zamówienie publiczne


UWAGA ZMIANY!

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, nr sprawy OPS/01/16

1. W załączniku nr 1 (koncepcja usług opiekuńczych) do SIWZ

a)  ust. VII

   -  pkt 15. otrzymuje brzmienie:

„15. Przedkładać Zamawiającemu, w terminie do ósmego dnia następnego miesiąca:

 1. sprawozdania z wykonania usług (załącznik  nr 1 do koncepcji) dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług. Karty  pracy, powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko podopiecznego;
  • imię i nazwisko opiekuna;
  • datę dyżuru;
  • godziny realizacji usług (godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru);
  • podpis podopiecznego (każdorazowo po zakończeniu dyżuru);
  • uwagi (m.in. informacje dotyczące zmian w godzinach pracy opiekunów w stosunku do podanych w harmonogramie z podaniem ich przyczyn;

b. rachunki za poprzedni miesiąc, załącznik do rachunku powinien zawierać następujące  informacje:

 •  wykaz imienny osób objętych usługami;
 •   liczbę godzin usług przyznanych w decyzji;
 •   liczbę faktycznie wykonanych usług (wyrażoną w godzinach);
 •   zestawienie odpłatności należnej od osób objętych usługami;
 •   zestawienie odpłatności pobranej od osób objętych usługami;
 •   uwagi (m.in.  informacje  na  temat  przerwania  wykonywania  usług z podaniem przyczyny i daty ostatniego dyżuru, podania powodów wykonania  innego  niż przewidziany w decyzji wymiaru usług).”

       -  pkt 17 zostaje skreślony, w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po   nim pozycji z przesunięciem o jeden numer w górę.

    b)  ust. VIII pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Do zapłaty raz w miesiącu należności za usługi w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku za poprzedni miesiąc. Płatność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego.”

2. W załączniku nr 9 ( wzór umowy) do SIWZ

   a)  § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) pobierać odpłatność od klientów wynikającą z faktycznej liczby przepracowanych godzin usług zgodnie z decyzjami Zamawiającego  na dowodach kwitariusza przychodowego (KP), pobieranych u Zamawiającego, do 5 dnia  następnego miesiąca i wpłacać je do 8 dnia tego miesiąca w kasie lub przelewem na konto Zamawiającego dołączając listę osób z podaniem wysokości wniesionej odpłatności.”

b) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie: .

  „ 1. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, w terminie do 8 dnia następnego miesiąca, sprawozdania z wykonania usług (Załącznik nr 3 do Umowy), dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane  godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług.”

c) § 8 :

 - ust. 2 otrzymuje brzmienie;

  „2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy stanowi iloczyn liczby

        przepracowanych faktycznie godzin i stawki godzinowej, wymienionej w ust. 1.”

-  ust. 3 zostaje skreślony w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po nim   pozycji z  przesunięciem o jeden numer w górę.

     -   ust. 6 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty raz w miesiącu wynagrodzenia za usługi
 w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowo     wystawionej  faktury za poprzedni miesiąc, co powinno nastąpić w terminie do 8 dnia następnego miesiąca.  Płatność będzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego – za dzień zapłaty uznaje się dzień jego obciążenia:

Bank Handlowy SA w Warszawie 17103015080000000550467003”

     - ust.  13 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „13.Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o braku   możliwości   pobrania od podopiecznego należności za wykonane usługi szczególnie w sytuacji umieszczenia  w szpitalu, w placówce całodobowego pobytu, zgonu”

 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Koncepcja usług z naniesionymi zmianami

Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Wzór umowy z naniesionymi zmianami

 

 

UWAGA

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka, nr sprawy OPS/01/16

W załączniku nr 1 do S.I.W.Z.

ust. VI  pkt 8b otrzymuje brzmienie (zgodnie z zapisem w S.I.W.Z.):

„organizować szkolenia uaktualniające oraz podnoszące wiedzę i umiejętności personelu. Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny, w grupach nie większych niż 20 osób. Każdy opiekun 1 raz w czasie trwania umowy powinien odbyć szkolenie potwierdzone zaświadczeniem. Informacje o odbytych szkoleniach wraz z nazwiskami opiekunów na  bieżąco powinny być przekazywane do Ośrodka,”

 

1. Ogłoszenie

2. S.I.W.Z.

3. Załącznik nr 1 - Koncepcja

- sprawozdanie zał nr 1

- karta kontroli  zał nr 2

- harmonogram zał nr 3

4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie

7. Załącznik nr 5 - Wykaz usług

8. Załącznik nr 6 - Wykaz osób

9. Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie

11. Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej


Informacja o wyborze oferty


Tabela 1

Tabela 2

Wykonanie: Hostlab