tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Zamówienia Publiczne
mapa na podstronie
Zamówienia Publiczne - nawigacja
Zamówienia Publiczne
 

Zaproszenie do składania ofert na indywidulną naukę języka polskiego w wymiarze 1560 godzin dla minimum 40 uczestników wraz z zakupem i przekazaniem uczestnikom projektu 32 kompletów materiałów dydaktycznych.


Unieważnienie postępowania skan z podpisem.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postepowowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. indywidulana nauka języka polskiego.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ indywidualna nauka języka polskiego.pdf

załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2_Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4_Oświadczenie dotyczące zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów.docx

Załącznik nr 5_ Wykaz osób realizaujących przedmiot zamówienia.docx

Załącznik nr 5A_Wykaz usług zrealizowanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu.docx

Załącznik nr 6_projektowe postanowienia umowy.pdf

Załącznik nr 7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu wykonawcy


 

Protokół z wyboru oferty.docx

Protokół z wyboru oferty skan z podpisem.pdf

 

Informacje o złożonych ofertach skan z podpisem.pdf

Informacje o złożonych ofertach i wnioskach do prezesa USP skan z podpisem.pdf

Informacje o złożonych ofertach.docx

Informacje o złożonych ofertach skan z podpisem.pdf

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf

 

Ogłoszenie przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowywanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu wykonawcy


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Ogłoszenie przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4 projekt umowy.pdf

Załącznik nr 5.docx

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków.pdf.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w budynkach należących do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Informujemy że w związku z wpłynięciem pytań do przetargu na sprzątanie powierzchni ulega zmianie termin składania ofert na dzień 26.11.2021r. godzina 11:00, termin otwarcia ofert 26.11.2021r. godzina 11:30.

 

Odpowiedzi do pytań jakie wpłynęły do przetargu dotyczącego sprzątania pomieszczeń OPS 1.pdf

Odpowiedzi do pytań jakie wpłynęły do przetargu dotyczącego sprzątania pomieszczeń OPS 2.pdf

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

Załącznik nr 6.docx

Załącznik nr 7 projekt umowy.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń oraz wykonanie instalacji CWO, w budynku OPS Praga-Południe ul. Walecznych 59


Informujemy, że po dokonaniu rozeznania cen na przeprowadzenie remontu pomieszczeń oraz wykonanie instalacji CWO, w budynku OPS Praga-Południe ul. Walecznych 59 w Warszawie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mag-Bud ul. Osiedlowa 3, 26-910 Magnuszew.

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w budynkach OPS


Termin składania ofert do 10.12.2020 r. godz. 12.00


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 wykaz usług.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 6 umowa.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w budynkach OPS


Unieważnienie postepowania.pdf 

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1 i 2 opis, zestawienie cen.docx

Załącznik nr 3 umowa.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i dostarczanie obiadów dla DDPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 formularz.docx

Załącznik nr 2 umowa.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup talonów żywnościowych.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 1 przykładowy koszyk zakupów.docx

Załącznik nr 2 wzór umowy.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe usługi pogrzebowe zlecane przez OPS.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 1 formularz-cennik.docx

Załącznik nr 2 umowa.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych OPS.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1 formularz.docx

Załącznik nr 2 wykaz usług.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie.docx

Załącznik nr 4 umowa.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie remontu schodów piwnicznych oraz wejścia do budynku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Informujemy, że po dokonaniu rozeznania cen na przeprowadzenie remontu schodów prowadzących do piwnicy oraz wejścia do budynku OPS ul Paca 42  w Warszawie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mag-Bud ul. Osiedlowa 3, 26-910 Magnuszew.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych i pokoju biurowego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Informujemy, że po dokonaniu rozeznania cen na przeprowadzenie remontu pomieszczeń piwnicznych  oraz pokoju biurowego  w  Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mag-Bud ul. Osiedlowa 3, 26-910 Magnuszew.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.docx

 

 

Zaproszenie do składania oferty remontu pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Paca 42.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, NIP 1130214533, REGON 002155793 jako Beneficjent projektu pn. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace remontowe, dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymianę wewnętrznych drzwi z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259a, 03-844 Warszawa oraz adaptacja holu na punt konsultacyjny w siedzibie Działu Projektów Społecznych przy ul. Paca 42 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.docx

 

 

Zaproszenie do składania oferty remontu pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Walecznych 59.


Informujemy zainteresowanych, że z uwagi na stan epidemiczny na terenie Polski wybór oferty na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Walecznych 59 w Warszawie zostanie ogłoszony najwcześniej 26 marca 2020 r.

Informacja z dnia 25.03.2020 r.

Informujemy, że po dokonaniu rozeznania cen na przeprowadzenie remontu pomieszczeń przy ul. Walecznych 59 w Warszawie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mag-Bud ul. Osiedlowa 3, 26-910 Magnuszew. Z uwagi na stan epidemii na terenie Polski rozpoczęcie robót będzie możliwe najwcześniej 14 kwietnia 2020 r.

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr1.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych do pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy


Informacja z dnia 01.04.2020 r.

Informujemy, że po dokonaniu rozeznania cen na zakup i montaż klimatyzacji przy ul. Walecznych 59 w Warszawie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Klimi Michał Buratowski ul. Klaudyńska 5 lok 7 05-080 Laski . Z uwagi na stan nadzwyczajny na terenie Polski rozpoczęcie robót będzie możliwy po ustaniu sytuacji epidemiologicznej.

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr1.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i zaplecza kuchennego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr1.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup talonów żywnościowych.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przdmiotu zamówienia.docx

Zał nr 1 przykładowy koszyk zakupów.docx

Zał nr 2 wzór umowy.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w budynkach OPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przdmiotu zamówienia.docx

Umowa.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowywanie i dostarczenie dwudaniowych gorących obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej


Protokół z wyboru oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 1 formularz cenowy.docx

Załącznik nr 2 projekt umowy.docx

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych OPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1 mapa.jpg

Załącznik nr 2 formularz.docx

Załącznik nr 3 wykaz usług.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie.docx

Załącznik nr 5 umowa.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe usługi pogrzebowe zlecane przez OPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 cennik.docx

Załącznik nr 2 formularz.docx

Załącznik nr 3 umowa.docx

 

Zapytanie ofertowe nr 6 Remontu pomieszczeń biurowych i zaplecza kuchennego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik.docx

 

Zapytanie ofertowe nr 4 Remontu pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik.docx

 

Zaproszenie do składania oferty na remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59


Ogłoszenie.pdf

Załącznik.docx

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze względu na zmianę zakresu prac.

 

Zaproszenie do składania oferty na remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59


Ogłoszenie.pdf

Załącznik.docx

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert złożonych w podanym termie.

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Zał.1 - mapa.pdf

Zał.2 - formularz oferty.pdf

Zał. 3 - wykaz usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.pdf

Zał. 4 - oświadczenie dot. potencjału technicznego.pdf

Zał. 5 - umowa.pdf

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Zał2.1-mapa.pdf

Zał.2-formularz oferty.pdf

Zał.3-wykaz usług.pdf

Zał.4-ogłoszenie dot.potencjału technicznego.pdf

Zał.5-umowa.pdf

 

Zaproszenie do składania ofert na docieplenie i izolacje ścian fundamentowych, osuszanie ścian w budynku przy ul. Walecznych 59 .


OPS/DAG/2/2018


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Zapytanie do zamawiającego.pdf

Wyjaśnienie.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

SIWZ.pdf

Informacje do celów statystycznych.pdf

Zał.1-Formularz oferty.pdf

Zał.2-Oświadczenie wykonawcy.pdf

Zał.3-Oświadczenie wykonawcy dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Zał.4-Zobowiązanie.pdf

Zał.5-Informacja o przynależności lub braku przynależności.pdf

Zał.6-Wykaz robót budowlanych.pdf

Zał.7-Wykaz osób.pdf

Zał.8-Umowa.pdf

Zał.9-Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.10-Kosztorys ofertowy.pdf

Zał.11-Klauzula informacyjna.pdf

Zaproszenie do składania ofert na docieplenie i izolacje ścian fundamentowych, osuszanie ścian w budynku przy ul. Walecznych 59 .


OPS/DAG/1/2018


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Informacja o treści złożonych ofert.pdf

 

Zapytania do zamawiającego z dnia 10.10.2018.pdf

Wyjaśnienia do zapytania.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zał.1-formularz oferty.pdf

Zał.2-oświadczenie wykonawcy.pdf

Zał.3-oświadczenie wykonawcy przesłanki.pdf

Zał.4 -zobowiązanie.pdf

Zał.5-informacja.pdf

Zał.6-wykaz robót budowlanych.pdf

Zał.7-wykaz osób.pdf

Zał.8-umowa.pdf

Zał.9-opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.10-przedmiar.pdf

Zał.11-klauzula.pdf

Zał.12-infomacja do celów statystycznych.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe na 2018 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.


Zapytanie ofertowe obiady.pdf

Mapa rejony.pdf

Formularz oferty,wykaz usług zgodny z przedmiotem zamówienia,umowa.pdf

Informacja o zawarciu umowy


informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/01/17 świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym OPS w ich miejscu zamieszkania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym OPS w ich miejscu zamieszkania.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych OPS/01/17


Zaproszenie OPS  - usługi opiekuńcze

Zał. Nr 1 do zaproszenia -koncepcja usług

Zał. Nr 2 do zaproszenia - formularz oferty

Zał. Nr 3 do zaproszenia  - wykaz osób

Zał Nr 4 do zaproszenia  -Oświadczenie Wykonawcy dot. osob

Zał Nr 5 do zaproszenia  - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w podstępowaniu

Zał. Nr 6 do zaproszenia  - wykaz usług

Zał Nr 7 do zaproszenia-Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. 8 do zaproszenia -wzór umowy

Zał. Nr 1 do koncepcji

Zał. Nr 2 do koncepcji

Zał. Nr 3 do koncepcji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.


Plan postępowań o udzielenie zam.pub. w 2017r.

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia OPS/04/16


strona 1  strona 2   strona 3   strona 4

 

 

ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia OPS/04/16


zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia OPS 04 16.

ogłoszenie dotyczące postępowania OPS/04/16


ogłoszenie dot postępowania OPS /04/16.

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/04/16


informacja o wyborze oferty dot postępowania OPS/04/16.

Informacja o zawarciu umowy z POMOST dot OPS 03 16


informacja o zawarciu umowy z POMOST dot OPS/03/16

Informacja o treści złożonych ofert w sprawie postępowania OPS/04/16


Informacja o treści złożonych ofert


Informacja

Zawarcie umowy w sprawie postępowania OPS/02/16


W wyniku postępowania prowadzonego za zasadach określonych w art. 138 ustawy o zamówieniach publicznych "Wyłonienie barów zlokalizowanych na terenie Pragi - Południe chętnych do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka zawarte zostały  umowy z wykonawcami  

Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi


Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych


Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wyłonienie realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( grupa osób chorych psychicznie ) z terenu Dzielnicy Praga- Południe


Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik do umowy

Indywidualny plan pracy

Raport z realizacji usług

Sprawozdanie z realizacji usług

Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie barów chętnych do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe


Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert

Mapa

 

 

 

Wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe


Zamówienie publiczne


UWAGA ZMIANY!

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, nr sprawy OPS/01/16

1. W załączniku nr 1 (koncepcja usług opiekuńczych) do SIWZ

a)  ust. VII

   -  pkt 15. otrzymuje brzmienie:

„15. Przedkładać Zamawiającemu, w terminie do ósmego dnia następnego miesiąca:

 1. sprawozdania z wykonania usług (załącznik  nr 1 do koncepcji) dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług. Karty  pracy, powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko podopiecznego;
  • imię i nazwisko opiekuna;
  • datę dyżuru;
  • godziny realizacji usług (godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru);
  • podpis podopiecznego (każdorazowo po zakończeniu dyżuru);
  • uwagi (m.in. informacje dotyczące zmian w godzinach pracy opiekunów w stosunku do podanych w harmonogramie z podaniem ich przyczyn;

b. rachunki za poprzedni miesiąc, załącznik do rachunku powinien zawierać następujące  informacje:

 •  wykaz imienny osób objętych usługami;
 •   liczbę godzin usług przyznanych w decyzji;
 •   liczbę faktycznie wykonanych usług (wyrażoną w godzinach);
 •   zestawienie odpłatności należnej od osób objętych usługami;
 •   zestawienie odpłatności pobranej od osób objętych usługami;
 •   uwagi (m.in.  informacje  na  temat  przerwania  wykonywania  usług z podaniem przyczyny i daty ostatniego dyżuru, podania powodów wykonania  innego  niż przewidziany w decyzji wymiaru usług).”

       -  pkt 17 zostaje skreślony, w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po   nim pozycji z przesunięciem o jeden numer w górę.

    b)  ust. VIII pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Do zapłaty raz w miesiącu należności za usługi w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku za poprzedni miesiąc. Płatność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego.”

2. W załączniku nr 9 ( wzór umowy) do SIWZ

   a)  § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) pobierać odpłatność od klientów wynikającą z faktycznej liczby przepracowanych godzin usług zgodnie z decyzjami Zamawiającego  na dowodach kwitariusza przychodowego (KP), pobieranych u Zamawiającego, do 5 dnia  następnego miesiąca i wpłacać je do 8 dnia tego miesiąca w kasie lub przelewem na konto Zamawiającego dołączając listę osób z podaniem wysokości wniesionej odpłatności.”

b) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie: .

  „ 1. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, w terminie do 8 dnia następnego miesiąca, sprawozdania z wykonania usług (Załącznik nr 3 do Umowy), dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane  godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług.”

c) § 8 :

 - ust. 2 otrzymuje brzmienie;

  „2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy stanowi iloczyn liczby

        przepracowanych faktycznie godzin i stawki godzinowej, wymienionej w ust. 1.”

-  ust. 3 zostaje skreślony w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po nim   pozycji z  przesunięciem o jeden numer w górę.

     -   ust. 6 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty raz w miesiącu wynagrodzenia za usługi
 w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowo     wystawionej  faktury za poprzedni miesiąc, co powinno nastąpić w terminie do 8 dnia następnego miesiąca.  Płatność będzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego – za dzień zapłaty uznaje się dzień jego obciążenia:

Bank Handlowy SA w Warszawie 17103015080000000550467003”

     - ust.  13 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „13.Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o braku   możliwości   pobrania od podopiecznego należności za wykonane usługi szczególnie w sytuacji umieszczenia  w szpitalu, w placówce całodobowego pobytu, zgonu”

 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Koncepcja usług z naniesionymi zmianami

Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Wzór umowy z naniesionymi zmianami

 

 

UWAGA

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka, nr sprawy OPS/01/16

W załączniku nr 1 do S.I.W.Z.

ust. VI  pkt 8b otrzymuje brzmienie (zgodnie z zapisem w S.I.W.Z.):

„organizować szkolenia uaktualniające oraz podnoszące wiedzę i umiejętności personelu. Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny, w grupach nie większych niż 20 osób. Każdy opiekun 1 raz w czasie trwania umowy powinien odbyć szkolenie potwierdzone zaświadczeniem. Informacje o odbytych szkoleniach wraz z nazwiskami opiekunów na  bieżąco powinny być przekazywane do Ośrodka,”

 

1. Ogłoszenie

2. S.I.W.Z.

3. Załącznik nr 1 - Koncepcja

- sprawozdanie zał nr 1

- karta kontroli  zał nr 2

- harmonogram zał nr 3

4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie

7. Załącznik nr 5 - Wykaz usług

8. Załącznik nr 6 - Wykaz osób

9. Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie

11. Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej


Informacja o wyborze oferty


Tabela 1

Tabela 2

Wykonanie: Hostlab